Jednostki
Kuratorium Oświaty w Łodzi
al. Kościuszki 120a, 90-446 Łódź
tel.: +48 (42) 637 70 55
fax: +48 (42) 636 03 85
e-mail:
Zadania:
Zadania kuratorium określa § 29 Statutu Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego w Łodzi:

 1. Do zakresu działania Kuratorium Oświaty należy w szczególności :

  1. prowadzenie spraw związanych ze sprawowaniem nadzoru pedagogicznego nad szkołami i placówkami publicznymi i niepublicznymi, w zakresie określonym w przepisach o systemie oświaty,
  2. przygotowywanie decyzji administracyjnych w sprawach określonych w przepisach o systemie oświaty,
  3. współdziałanie z organami prowadzącymi szkoły i placówki publiczne w organizowaniu doskonalenia zawodowego nauczycieli,
  4. prowadzenie spraw związanych z wykonywaniem zadań organu wyższego stopnia w stosunku do organów jednostek samorządu terytorialnego w sprawach szkół publicznych zakładanych i prowadzonych przez osoby prawne i fizyczne, szkół i placówek niepublicznych, a w zakresie obowiązku szkolnego i obowiązku nauki - także w stosunku do dyrektorów szkół i organów jednostek samorządu terytorialnego.
 2. W ramach Kuratorium Oświaty działają delegatury:
  1. delegatura z siedzibą w Piotrkowie Trybunalskim obejmująca swoim zasięgiem działania powiaty: bełchatowski, opoczyński, piotrkowski, radomszczański, tomaszowski oraz miasto Piotrków Trybunalski,
  2. delegatura z siedziba w Sieradzu obejmująca swoim zasięgiem działania powiaty: łaski, pajęczański, poddębicki, sieradzki, wieluński, wieruszowski, zduńskowolski

  3. delegatura z siedzibą w Skierniewicach obejmująca swoim zasięgiem powiaty: łowicki, rawski, skierniewicki oraz miasto Skierniewice.

 3. Za organizację pracy w delegaturach odpowiadają dyrektorzy delegatur.

 4. Oświaty prowadzą sprawy na obszarze działania delegatury , w tym sprawują nadzór pedagogiczny i wydają decyzje administracyjne.