System POMOST


„Pomost” jest systemem informatycznym opracowanym w efekcie realizacji projektu ALSO finansowanego przez Bank Światowy (w ramach Projektu: promocja zatrudnienia i rozwoju usług zatrudnieniowych – "The World Bank promotion of employment and employment services project") oraz przez Fundusz PHARE. System powstał specjalnie na użytek Pomocy Społecznej jako instrument usprawniający zarządzanie jej działaniami.

Pracami związanymi z realizacją SI „Pomost” kierował Zespół Projektowy ALSO działający przy Ministerstwie Pracy i Polityki Społecznej. W wyniku realizacji projektu powstało oprogramowanie użytkowe POMOST wykonane przez firmę ComputerLand. Aktualne dane na temat homologowanego oprogramowania można znaleźć na stronie www.politykaspoleczna.gov.pl

Struktura systemu

„Pomost” jest narzędziem bardzo złożonym. Zakres jego działania obejmuje najważniejsze aspekty funkcjonowania jednostek organizacyjnych Pomocy Społecznej. System gromadzi i przetwarza informacje o jej klientach i o działaniach podejmowanych na jej wszystkich poziomach organizacyjnych umożliwiając odpowiednie planowanie i realizację polityki społecznej państwa.

Dane, gromadzone i wykorzystywane na bieżąco przez ośrodki pomocy społecznej, są agregowane na poziomie wojewódzkim tworząc obraz klientów Systemu Pomocy Społecznej danego województwa. Informacje z województw podlegają scaleniu na poziomie centralnym (Departament Pomocy Społecznej Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej) umożliwiając analizę funkcjonowania pomocy społecznej oraz analizę istniejącego na nią zapotrzebowania.

Struktura Systemu „Pomost” odpowiada specyfice funkcjonalnej i organizacyjnej Systemu Pomocy Społecznej. Tworzą ją trzy podsystemy funkcjonujące na poszczególnych poziomach organizacji:

  • tzw. Podstawowy System Informatyczny (PSI) – przewidziany dla poszczególnych jednostek pomocy społecznej na poziomie gminy, powiatu – są to systemy lokalne, które nie działają w krajowej sieci rozległej
  • system wojewódzki – tworzony przez PSI gminne wraz z PSI zainstalowanym w odpowiednim wydziale urzędu wojewódzkiego
  • system centralny, PSI zainstalowany w MPiPS (Departament Pomocy Społecznej i Departament Informatyki) współpracujące z systemami wojewódzkimi

Główne cele systemu

  • zbieranie, przetwarzanie i udostępnianie informacji w formacie używanym przez wszystkie ośrodki na wszystkich poziomach (wspomaganie procesów decyzyjnych na każdym szczeblu organizacyjnym Systemu Pomocy Społecznej – usprawnienie zarządzania)
  • wspomaganie realizacji zadań (usprawnienie organizacji pracy poprzez poprawę systemu informacyjnego i obiegu informacji w jednostkach Pomocy Społecznej; zautomatyzowanie czynności związanych z prowadzeniem sprawozdawczości oraz statystyki)
  • zapewnienie zgodności podejmowanych działań z procedurami administracyjnymi
  • zapewnienie odpowiedniej kontroli finansowej (umożliwiającej bardziej efektywne gospodarowanie środkami finansowymi, optymalizowanie wydatków oraz lepszą alokację środków)
  • ułatwienie wymiany informacji z innymi systemami zewnętrznymi
  • wspomaganie procesu obsługi klienta przez pracownika socjalnego

Jest to jeden z największych w Polsce systemów informatycznych. Swoim zasięgiem obejmuje około 3 tys. jednostek organizacyjnych pomocy społecznej, rozmieszczonych na obszarze całego kraju, w tym: