Słowniki centralne
Słowniki centralne są to obiekty, których implementacja jest podstawą działania podsystemu ”Statystyka i Sprawozdawczość” systemu informatycznego w JOPS.

Służą one do sterowania pobieraniem danych z bazy danych SI w JOPS oraz ustalają jednolitą w skali całego systemu kategoryzację danych z obszaru pomocy społecznej, które są zbierane w bazach danych jednostek organizacyjnych pomocy społecznej używających aplikacji SI w JOPS (z właściwą na potrzeby MPiPS gradacją).

Jest to szczególnie istotne dla wiarygodnego monitoringu wielkości, sposobu i struktury wydatkowania funduszy przeznaczonych na pomoc społeczną