Powiatowe Centra Pomocy Rodzinie
  • Zgodnie z art. 112 ustawy o pomocy społecznej, zadania pomocy społecznej w powiatach wykonują powiatowe centra pomocy rodzinie. W miastach na prawach powiatu zadania powiatowych centrów pomocy rodzinie realizują miejskie ośrodki pomocy społecznej, które mogą nosić nazwę miejskich ośrodków pomocy rodzinie.

  • Przy pomocy powiatowego centrum pomocy rodzinie starosta m.in. sprawuje nadzór nad działalnością rodzinnej opieki zastępczej, ośrodków adopcyjno-opiekuńczych, jednostek specjalistycznego poradnictwa, w tym rodzinnego, oraz ośrodków wsparcia, domów pomocy społecznej, placówek opiekuńczo-wychowawczych i ośrodków interwencji kryzysowej.

  • Kierownik powiatowego centrum pomocy rodzinie składa radzie powiatu coroczne sprawozdanie z działalności centrum oraz przedstawia wykaz potrzeb w zakresie pomocy społecznej.