Domy pomocy społecznej
 • Pobyt i usługi świadczone w domu pomocy społecznej należą do świadczeń niepieniężnych z pomocy społecznej (art. 36 ustawy o pomocy społecznej).

 • Pobyt w domu pomocy społecznej jest odpłatny, na zasadach określonych w art. 60 - 66 ustawy o pomocy społecznej.

 • Kierowanie do domu pomocy społecznej i ponoszenie odpłatności za pobyt mieszkańca gminy w tym domu należy do zadań własnych gminy o charakterze obowiązkowym. Do zadań własnych gminy (o charakterze nieobowiązkowym) należy prowadzenie i zapewnienie miejsc w domach pomocy społecznej o zasięgu gminnym oraz kierowanie do nich osób wymagających opieki (art. 17 ustawy o pomocy społecznej).

 • Do zadań własnych powiatu należy prowadzenie i rozwój infrastruktury domów pomocy społecznej o zasięgu ponadgminnym oraz umieszczanie w nich skierowanych osób (art. 19 ustawy o pomocy społecznej).

 • Zasady funkcjonowania domów pomocy społecznej zostały zdefiniowane w Rozdziale 2 ustawy o pomocy społecznej. Poza zapisami wskazującymi przypadki, w jakich można ubiegać się o skierowanie do domu pomocy społecznej, ustawa zawiera katalog wymagań, które muszą zostać spełnione przez podmiot prowadzący dom.

 • Katalog ten został uszczegółowiony w rozporządzeniu Ministra Polityki Społecznej z dnia 19 października 2005 r. w sprawie domów pomocy społecznej. Przepisy rozporządzenia regulują:
  • sposób funkcjonowania określonych typów domów pomocy społecznej,
  • obowiązujący standard podstawowych usług świadczonych przez domy,
  • rodzaj dokumentów wymaganych do uzyskania zezwolenia na prowadzenie domu,
  • wzór wniosku o wydanie zezwolenia na prowadzenie domu,
  • tryb kierowania i przyjmowania osób ubiegających się o przyjęcie do domu.

 • Termin dostosowania domów pomocy społecznej do standardów opisanych w ustawie i rozporządzeniu upływa 31 grudnia 2010 r. (art. 152 ustawy o pomocy społecznej).

 • Prowadzenie domu pomocy społecznej wymaga uzyskania zezwolenia wojewody, wydawanego w formie decyzji administracyjnej (art. 57 ustawy o pomocy społecznej).

 • Domy pomocy społecznej mogą prowadzić:
  • jednostki samorządu terytorialnego ,
  • Kościół Katolicki, inne kościoły, związki wyznaniowe oraz organizacje społeczne, fundacje i stowarzyszenia,
  • inne osoby prawne,
  • osoby fizyczne.