Inne informacje
PRACOBIORCO!

Żądaj umowy już w pierwszym dniu pracy - w myśl regulacji zawartych w art. 29 § 2 Kodeksu Pracy pracodawca najpóźniej w dniu rozpoczęcia pracy przez pracownika powinien potwierdzić na piśmie ustalenia co do rodzaju umowy oraz jej warunków.

Jeśli jesteś osobą bezrobotną zarejestrowaną w powiatowym urzędzie pracy – masz obowiązek zgodnie z art. 74 ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy zawiadomić w ciągu 7 dni właściwy powiatowy urząd pracy o podjęciu:
a) zatrudnienia,
b) innej pracy zarobkowej,
c) pozarolniczej działalności lub zaistnieniu innych okoliczności powodujących utratę statusu bezrobotnego albo utratę prawa do zasiłku.

Niedopełnienie powyższego obowiązku stanowi wykroczenie z art. 119 ust. 2 ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy i podlega karze grzywny nie niższej niż 500 zł.

Jeśli jesteś cudzoziemcem, wykonującym pracę bez zezwolenia, o którym mowa w art. 88 ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy, lub na innym stanowisku albo na innych warunkach niż określone w zezwoleniu na pracę, podlegasz karze grzywny nie niższej niż 1000 zł .