Centra Integracji Społecznej
Centra integracji społecznej - zatrudnienie socjalne

Instytucji Zarządzającej Programem Operacyjnym Kapitał Ludzki znana jest rola, rodzaj usług oferowanych przez centra integracji społecznej oraz ich efektywność, a także trudności jakie napotykają w aplikowaniu środków Europejskiego Funduszu Społecznego. Dlatego też zaleciła ona wszystkim regionalnym Instytucjom Pośredniczącym wyodrębnienie w Planach Działań na rok 2010 konkursów i alokacji na pierwszy typ operacji w Poddziałaniu 7.2.1. Aktywizacja zawodowa i społeczna osób zagrożonych wykluczeniem społecznym lub co najmniej wprowadzenie wyraźnych kryteriów strategicznych, preferujących powstawanie lub funkcjonowanie centrów integracji społecznej.

W województwie łódzkim wprawdzie nie wprowadzono ww. kryteriów strategicznych, ale podobnie jako w pięciu innych województwach, przeprowadzany jest przez Wojewódzki Urząd Pracy w Łodzi odrębny konkurs dla centrów integracji społecznej.