Temat miesiąca
Europejski Dzień Przeciwko Handlowi Ludźmi. (16 października 2020)
Handel ludźmi jest zjawiskiem podlegającym dynamicznym przemianom, którego nasilenie zaobserwowano w Polsce na początku lat 90-tych. Obecnie Polska nie jest już tylko krajem pochodzenia ofiar, ale także krajem tranzytowym, przez który odbywa się transfer ofiar z Europy Wschodniej do Europy Zachodniej oraz krajem docelowym dla ofiar wykorzystywanych głównie w prostytucji i pracy przymusowej.

W celu stworzenia platformy wymiany informacji i współpracy pomiędzy urzędami, instytucjami i organizacjami zaangażowanymi w przeciwdziałanie handlowi ludźmi, wsparcia i reintegracji ofiar handlu ludźmi oraz pobudzania aktywności lokalnych samorządów i organizacji pozarządowych, Wojewoda Łódzki Zarządzeniem nr 119/2015 z dnia 25 maja 2015 r. powołał Wojewódzki Zespół ds. Przeciwdziałania Handlowi Ludźmi. W skład Zespołu wchodzą przedstawiciele: Wojewody Łódzkiego, Marszałka Województwa Łódzkiego, Komendanta Wojewódzkiego Policji w Łodzi, Łódzkiego Kuratora Oświaty, Okręgowego Inspektora Pracy w Łodzi, Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Łodzi, Prokuratury Regionalnej w Łodzi, Prokuratury Apelacyjnej w Łodzi, Prokuratury Apelacyjne w Piotrkowie Trybunalskim, Prokuratury Apelacyjnej w Sieradzu, Centralnego Biura Śledczego Policji, Straży Granicznej w Łodzi, Straży Miejskiej w Łodzi, Fundacji Centrum Praw Kobiet Oddział w Łodzi, Stowarzyszenia Proocji Zdrowia i Psychoterapii, Fundacji LightHouse, Stowarzyszenia Związku Gmin i Powiatów Regionu Łódzkiego, Konwentu Dyrektorów Powiatowych Urzędów Pracy Regionu Łódzkiego.

W dniu 25 czerwca 2020 r. odbyło się posiedzenie Przedstawicieli Wojewódzkich Zespołów do Spraw Przeciwdziałania Handlowi Ludźmi w formie wideokonferencji. W spotkaniu uczestniczyli Przedstawiciele z 15 Urzędów Wojewódzkich. Posiedzeniu przewodniczył Pan Jarosław Boguszyński, Dyrektor Departamentu Analiz i Polityki Migracyjnej (DAiPM) w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i Administracji. Głównym tematem posiedzenia było:
  • Przedstawienie informacji na temat dystrybucji broszury edukacyjnej pt. „Nie jesteś na sprzedaż".
  • Przedstawienie harmonogramu wdrażania Krajowego Planu Działania przeciwko handlowi ludźmi na lata 2020-2021.
  • Sprawy bieżące na podstawie rekomendacji zgłaszanych przez Wojewódzkie Zespoły do Spraw Przeciwdziałania Handlowi Ludźmi.


Ponadto, w ramach współpracy Wojewódzkiego Zespołu z Fundacją Light House w roku bieżącym odbyło się szkolenie, które skierowane było głównie do osób, które chciałyby pomagać aktywnie uczestnicząc w interwencjach – asystując ofierze handlu ludźmi podczas kontaktu z organami ścigania tj. policją lub strażą graniczną. Gościem specjalnym szkolenia była ofiara handlu ludźmi, która od 2-go roku życia była wykorzystywana seksualnie, a od 9-go roku życia sprzedawana do prostytucji przez własnych rodziców. Podzieliła się swoją historią wykorzystywania i wyratowania oraz tym jak dziś służy pomocą wśród prostytutek na ulicach Frankfurtu. Na szkoleniu przedstawione zostały również aspekty praw ofiary oraz praw człowieka. Głównym przesłaniem szkolenia było poinformowanie wolontariuszy o nowym Algorytmie postępowania dla organów ścigania. Szkolenie uświadomiło uczestnikom, że są ogromnną pomocą dla samej ofiary ale również funkcjonariuszy. Głównym celem szkolenia było przekazanie wiedzy dotyczącej handlu ludźmi. Po szkoleniu uczestnicy otrzymali certyfikaty. Każdy z wolontariuszy, który będzie chciał pozostać aktywny, na następnym szkoleniu, które będzie organizowane, przejdzie test wiedzy i otrzyma legitymację, która jest honorowana przez właściwe jednostki organów ścigania.