Opłata skarbowa
GETIN BANK S.A.
Nr Konta: 08 1560 0013 2025 0305 5133 0016
Tytuł Płatności: Nazwa Podmiotu, Adres oraz Rodzaj Opłaty


W myśl art. 1 ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz. U. 2006 r. Nr 225 poz. 1635, z późn. zm.)

Opłacie skarbowej podlegają w sprawach indywidualnych z zakresu administracji publicznej:

  • dokonanie czynności urzędowej na podstawie zgłoszenia lub na wniosek
  • wydawanie zaświadczenia na wniosek
  • wydanie zezwolenia (pozwolenia, koncesji)

Opłatę skarbową wpłaca się z chwilą powstania obowiązku jej zapłaty.

Wysokość opłaty skarbowej:

1 Decyzja administracyjna, do której mają zastosowanie przepisy kodeksu postępowania administracyjnego (zwolniona z tej opłaty jest decyzja umarzająca postępowanie lub wydawana w postępowaniu odwoławczym) 10 zł
2 Poświadczenie zgodności duplikatu, odpisu, wyciągu, wypisu lub kopii dokonane przez organy administracji rządowej 5 zł (od każdej pełnej lub zaczętej strony)
3 Zaświadczenie 17 zł

Opłata skarbowa podlega zwrotowi:

  • od dokonania czynności urzędowej – jeżeli mimo zapłacenia opłaty nie dokonano czynności urzędowej
  • od wydania zaświadczenia – jeżeli mimo zapłacenia opłaty nie wydano zaświadczenia

Zwrot opłaty skarbowej następuje na wniosek.
Opłata skarbowa nie podlega zwrotowi po upływie pięciu lat od końca roku, w którym dokonano zapłaty opłaty.

Powiązane dokumenty: