Obowiązki pracodawcy
Prowadzący zakład pracy chronionej jest obowiązany:
  1. poinformować wojewodę o każdej zmianie dotyczącej spełnienia warunków i realizacji obowiązków, o których mowa w art. 28 i 33 ust. 1 i 3 ustawy o rehabilitacji, w terminie 14 dni od daty tej zmiany

  2. przedstawiać wojewodzie półroczne informacje, dotyczące spełniania tych warunków.
    • do dnia 20 lipca za I półrocze
    • do dnia 20 stycznia za II półrocze roku sprawozdawczego
Sporządzający informację jest obowiązany do niezwłocznego wyjaśnienia wszystkich stwierdzonych przez wojewodę nieprawidłowości i rozbieżności w informacjach.

Podstawa prawna: art. 30 ust 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. Nr 123, poz. 776 z późn. zm.) i rozporządzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 27 maja 2003 r. w sprawie określenia wzorów informacji przedstawianych przez prowadzącego zakład pracy chronionej lub zakład aktywności zawodowej oraz sposobu ich przedstawiania (Dz. U. z 2003 Nr 104, poz. 968)

Powiązane dokumenty: