Przyznanie statusu zakładu pracy chronionej
Nadawanie statusu zakładu pracy chronionej

Łódzki Urząd Wojewódzki
Wydział Polityki Społecznej
90-056 Łódź, ul. Żeromskiego 87, III p pok. 301
tel. (042) 664 20 05

Status Zakładu Pracy Chronionej

Zgodnie z art. 28 ust 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 1997 r. Nr 123, poz. 776, ze zm.), pracodawca prowadzący działalność gospodarczą przez okres co najmniej 12 miesięcy, zatrudniający nie mniej niż 25 pracowników w przeliczeniu na pełny wymiar czasu pracy i osiągający wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych, o których mowa w pkt. 1, przez okres co najmniej 6 miesięcy, uzyskuje status pracodawcy prowadzącego zakład pracy chronionej, jeżeli:
 1. wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych wynosi:

  1. co najmniej 40%, a w tym co najmniej 10% ogółu zatrudnionych stanowią osoby zaliczone do znacznego lub umiarkowanego stopnia niepełnosprawności
  2. albo:
  3. co najmniej 30% niewidomych lub psychicznie chorych, albo upośledzonych umysłowo zaliczonych do znacznego albo umiarkowanego stopnia niepełnosprawności

 2. obiekty i pomieszczenia użytkowane przez zakład pracy:

  1. odpowiadają przepisom i zasadom bezpieczeństwa i higieny pracy
  2. uwzględniają potrzeby osób niepełnosprawnych w zakresie przystosowania stanowisk pracy, pomieszczeń higieniczno-sanitarnych i ciągów komunikacyjnych oraz spełniają wymagania dostępności do nich

  Okoliczności powyższe stwierdza – na wniosek pracodawcy – Państwowa Inspekcja Pracy (Okręgowy Inspektorat Pracy właściwy ze względu na miejsce prowadzenia działalności gospodarczej), z wyjątkiem okoliczności, o których mowa w lit. b) w stosunku do osób zatrudnionych w dozorze i ochronie mienia – zgodnie z art. 28 ust. 2 ustawy.

  Stanowisko PIP wyrażane jest w formie decyzji i powinno dotyczyć wszystkich miejsc wykonywania działalności gospodarczej.

 3. jest zapewniona doraźna i specjalistyczna opieka medyczna, poradnictwo i usługi rehabilitacyjne
W związku z powyższym, w celu uzyskania decyzji w sprawie przyznania statusu zakładu pracy chronionej wydanej przez Wojewodę Łódzkiego na podstawie art. 30 ust 1 ustawy w powiązaniu z art. 139 ustawy z 24 lipca 1998 r. o zmianie niektórych ustaw określających kompetencje organów administracji publicznej – w związku z reformą ustrojową państwa (Dz. U. Nr 106 poz. 668 ze zm.) należy złożyć następujące dokumenty:
 1. wniosek pracodawcy adresowany do Wojewody Łódzkiego zawierający:

  • dokładną nazwę i adres zakładu (z podaniem siedziby i miejsc wykonywania działalności gospodarczej)
  • informację o prowadzonej działalności gospodarczej (branża, profil produkcji itp.)
  • informację o zatrudnionych osobach niepełnosprawnych (rodzaje schorzeń)

  • Z wnioskiem o nadanie statusu zakładu pracy chronionej, zgodnie z art. 28 ust. 1a ustawy, może wystąpić spółdzielnia socjalna, która powstała w wyniku przekształcenia spółdzielni inwalidów lub spółdzielni niewidomych mającej status pracodawcy prowadzącego zakład pracy chronionej. Wniosek należy złożyć w terminie 3 miesięcy od daty wpisu tej spółdzielni do Krajowego Rejestru Sądowego.

 2. tabele ilustrujące zatrudnienie celem udokumentowania prawidłowości wyliczenia wskaźnika zatrudnienia osób niepełnosprawnych – za okres co najmniej 6 miesięcy poprzedzających datę złożenia wniosku – podpisane przez pracodawcę.

  Tabela – w rozbiciu na każdy dzień miesiąca – powinna zawierać dane o liczbie zatrudnionych w osobach i w przeliczeniu na pełny wymiar czasu pracy: ogółem, w tym osób niepełnosprawnych (ogółem) oraz osób zaliczonych do znacznego lub umiarkowanego stopnia niepełnosprawności. Liczbę osób zatrudnionych w przeliczeniu na pełny wymiar czasu pracy oblicza się w poszczególnych miesiącach jako przeciętną przy zastosowaniu średniej arytmetycznej dodając stany zatrudnienia w poszczególnych dniach pracy w danym miesiącu łącznie z przypadającymi w tym czasie niedzielami, świętami oraz dniami wolnymi od pracy (przyjmując dla tych dni stan zatrudnienia z dnia poprzedniego i otrzymaną sumę dzieląc przez liczbę dni kalendarzowych w tym miesiącu).

  Dla osób zaliczonych do lekkiego stopnia niepełnosprawności pełny wymiar czasu pracy stanowi 8 godzin dziennie i 40 tygodniowo, natomiast dla osób zaliczonych do znacznego lub umiarkowanego stopnia niepełnosprawności – 7 godzin dziennie i 35 godzin tygodniowo. Zgodnie z art. 28 ust 3n ustawy, do stanu zatrudnienia wlicza się także osoby niepełnosprawne wykonujące pracę nakładczą. Przy ustalaniu wymiaru czasu pracy tych osób należy zastosować przepis § 28 ust. 2 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 31 grudnia 1975 r. w sprawie uprawnień pracowniczych osób wykonujących pracę nakładczą (Dz. U. z 1976 r. Nr 3, poz. 19 ze. zm.).

  Przepis ten stanowi, że wykonawcę pracy nakładczej uważa się w danym miesiącu kalendarzowym za zatrudnionego w pełnym wymiarze czasu pracy, jeżeli otrzymał wynagrodzenie co najmniej w wysokości najniższego wynagrodzenia określonego przez Ministra Pracy i Polityki Społecznej na podstawie kodeksu pracy

 3. Oryginał decyzji Państwowej Inspekcji Pracy – Okręgowego Inspektoratu Pracy stwierdzające, że obiekty i pomieszczenia użytkowane przez zakład pracy odpowiadają wymogom określonym w art. 28 ust. 1 pkt 2 ustawy

 4. informację o sposobie zapewnienia doraźnej i specjalistycznej opieki medycznej oraz poradnictwa i usług rehabilitacyjnych (kopie: umów o pracę z personelem medycznym wraz z zaświadczeniami o uprawnieniach do wykonywania zawodu, a w przypadku zatrudnienia pielęgniarki na podstawie umowy cywilno-prawnej – zaświadczenie o wpisie do rejestru indywidualnych praktyk i indywidualnych specjalistycznych praktyk pielęgniarek, położnych wydane przez właściwą ze względu na miejsce wykonywania praktyki okręgową radę pielęgniarek i położnych; umowy zawartej ze specjalistyczną placówką świadczącą opiekę medyczną i rehabilitacyjną, a w przypadku prowadzenia przez zakład własnej przychodni również decyzję wojewody o wpisie do rejestru zakładów opieki zdrowotnej, przy czym pielęgniarka zatrudniona w tej przychodni nie musi posiadać zezwolenia, o którym mowa wyżej), ww. dokumenty poświadczone za zgodność z oryginałem przez pracodawcę, a także oświadczenie o zapewnieniu dowozu pracowników do lekarzy i na zabiegi rehabilitacyjne

 5. kopię postanowienia sądu rejonowego o wpisaniu spółki lub spółdzielni do odpowiedniego rejestru sądowego oraz odpis aktualny z rejestru, lub zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, a w przypadku prowadzenia działalności podlegającej koncesjonowaniu – koncesję na prowadzenie działalności gospodarczej, wydaną przez odpowiedni organ

 6. kopię zaświadczenia Urzędu Statystycznego o nadaniu numeru REGON

 7. kopię decyzji Urzędu Skarbowego w sprawie nadania numeru identyfikacyjnego podatnika (NIP)
Dokumenty wymienione w punktach 5,6,7 powinny być uwierzytelnione za zgodność z oryginałem.
Wymienione dokumenty należy przesłać na adres widniejący w nagłówku.

Ponadto informujemy, że w toku postępowania administracyjnego, może zaistnieć konieczność przedłożenia innych dokumentów.

Wnioski pracodawców rozpatrywane są na zasadach i w trybie określonym przepisami Kodeksu Postępowania Administracyjnego.
Pozostałe informacje dotyczące min.: uchylenia statusu zakładu pracy chronionej lub zakładu aktywności zawodowej, zmiany decyzji nadającej status zakładu pracy chronionej lub zakładu aktywności zawodowej można uzyskać w Łódzkim Urzędzie Wojewódzkim, Wydział Polityki Społecznej Oddział do Spraw Współpracy z Samorządem i Innymi Organizacjami, 90-056 Łódź, ul. Żeromskiego 87, III p pok. 301,
tel. (042) 664 20 05.


Powiązane dokumenty: