Maluch plus
OGŁOSZENIE WYNIKÓW KONKURSU MALUCH PLUS 2021 – moduł 1a, – środki na funkcjonowanie oraz moduł 2, 3 i 4. (18 stycznia 2021)

Minister Rodziny i Polityki Społecznej 15 stycznia 2021 r., na stronie internetowej Ministerstwa, ogłosił wyniki konkursu Maluch plus 2021 dla modułów 1a w zakresie przyznanych środków na funkcjonowanie miejsc opieki w żłobkach i klubach dziecięcych, jak i wyniki konkursu dla modułów 2, 3 i 4 oraz poinformował wojewodów o źródłach finansowania tych modułów.                                                                                               

W związku z powyższym, Wojewoda Łódzki informuje, że dofinansowanie zostało przyznane dla oferentów, których oferty zostały zakwalifikowane przez Zespół do spraw oceny ofert składanych w ramach opracowanego przez Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej Resortowego programu rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 „Maluch plus” do dalszego postępowania konkursowego.                                                                

Wysokość przyznanego w 2021 roku dla województwa łódzkiego dofinansowania w ramach Programu Maluch plus 2021 przedstawia się następująco:

1) moduł 1a i 1b w zakresie tworzenia miejsc przez gminy to 7 179 699 zł;

2) moduł 1a w zakresie funkcjonowania miejsc opieki utworzonych przez gminy to 24 640 zł;

3) moduł 2 na funkcjonowanie miejsc opieki utworzonych przez gminy to 1 312 880 zł;

4) moduł 3 (podmioty prywatne) w zakresie tworzenia miejsc opieki to 1 475 000 zł i w zakresie funkcjonowania to 41 840 zł, co łącznie daje kwotę 1 516 840 zł;

5) moduł 4 (podmioty prywatne) na funkcjonowanie miejsc opieki to 2 003 480 zł.                            
                                                      
Źródłem finansowania zadań w modułach 1a, 1b, 2 i 4 jest rezerwa celowa (RC), natomiast w module 3 dofinansowanie będzie pochodziło ze środków Funduszu Pracy (FP).                             

Podział środków dla województwa łódzkiego na poszczególnych beneficjentów Programu Maluch plus 2021 znajduje się w plikach poniżej.                                             


UWAGA !!! W celu otrzymania dotacji beneficjent, którego oferta umieszczona została na liście ofert zakwalifikowanych do otrzymania dofinansowania, zobowiązany jest w terminie 7 dni roboczych, od ogłoszenia przez Ministra wyników, dostarczyć do Wydziału Zdrowia, Rodziny i Polityki Społecznej Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego w Łodzi oświadczenie o przyjęciu dotacji  (wzory oświadczeń dla gmin i podmiotów prywatnych w plikach poniżej).                                                                  

Oświadczenie o przyjęciu dotacji należy dostarczyć do Wydziału Zdrowia, Rodziny i Polityki Społecznej Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego w Łodzi do 26 stycznia 2021 r.. Datą złożenia dokumentu jest data wpływu do urzędu (doręczenie osobiste, wysyłka poprzez e-PUAP).Wersję papierową dokumentu należy doręczyć na adres: Wydział Zdrowia, Rodziny i Polityki Społecznej ul. Żeromskiego 87, 90-502 Łódź lub tylko w wersji elektronicznej na adres skrzynki: ePUAP /lodzuw/skrytka.

W sytuacji, gdy beneficjent nie złoży oświadczenia o przyjęciu dotacji w terminie do 26 stycznia 2021 r., wojewoda podejmie decyzję o wykluczeniu go z listy podmiotów zakwalifikowanych do uzyskania dofinansowania w danym roku kalendarzowym (pkt. 6.1.10.1 Programu).               

W przypadku rezygnacji z udziału w Programie, podmiot jest zobowiązany do złożenia niezwłocznie rezygnacji w formie pisemnej (pkt. 6.1.12. Programu) na adres Wydziału Zdrowia, Rodziny i Polityki Społecznej Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego w Łodzi wskazany powyżej. Pismo musi być wysłane w formie skanu poprzez e-PUAP lub doręczone osobiście (oświadczenie o rezygnacji).

Wszyscy beneficjenci otrzymali druki oświadczeń o przyjęciu dotacji (RC) i dofinansowania (FP) na adresy mailowe podane w ofercie konkursowej.                                              


W razie wątpliwości co do sposobu wypełnienia oświadczeń o przyjęciu dotacji/środków z FP, proszę o kontaktowanie się z pracownikami Wydziału Zdrowia, Rodziny i Polityki Społecznej Oddziału Do Spraw Rodziny: Martą Kaźmierczak, Małgorzatą Galanek, Anną Skarwinkiewicz, Anną Zając lub pod nr telefonu 42) 664 20 26; 664 20 52; 664 20 56.