Sprawozdania finansowe za 2021 r.

Sprawozdania finansowe – rok 2021

 

Zgodnie z  ustawązdnia28kwietnia2011r.osystemieinformacjiwochroniezdrowia(Dz.U.z2020r. poz.702)oraz ustawązdnia15kwietnia2011r.o działalnościleczniczej (Dz.U.z 2020r.poz.295), podmiotydziałającewformiesamodzielnych publicznych zakładów opiekizdrowotnej,jednostekbudżetowych,instytutówbadawczychorazspółek kapitałowych utworzonych przez Skarb Państwa, jednostkę samorządu terytorialnego lubuczelnię medyczną, w których łączny ich udział wynosi co najmniej 51% kapitału zakładowego, mają obowiązek składania informacjiosytuacjiekonomiczno-finansowej w formie:

·         kwartalnego sprawozdania dotyczące stanu zobowiązań,

·         kwartalnego sprawozdania MZ-BFA UW.

Sprawozdania dostępne na stronie internetowej https://ssoz.ezdrowie.gov.pl. Wypełnienie ich wymaga wcześniejszej rejestracji w Systemie Statystyki w Ochronie Zdrowia (SSOZ). Konta użytkowników, którzy wypełniali sprawozdania finansowe w latach ubiegłych, pozostają aktywne.

Dane powinny zostać przesłane przez podmioty lecznicze i zaakceptowane przez urząd wojewódzki do 27. dnia miesiąca następującego po kwartale sprawozdawczym. Uwaga: w 2021 roku w formularzach pojawiły się nowe rubryki, które muszą być wypełniane przez podmioty działające w formie spółek kapitałowych.

 

Pytania dotyczące przekazywania danych za pośrednictwem SSOZ można kierować:

·         w sprawach technicznych dot. funkcjonowania SSOZ - do p. Rafała Roickiego, p. Beaty Postek i p. Marka Dmowskiego (pracowników Centrum e-Zdrowia) - tel. (22) 597 09 25, e-mail:

·         w sprawach  merytorycznych  dot. struktury zobowiązań , przychodów, kosztów, wyników finansowych i wybranych składników aktywów i pasywów - do p. Krzysztofa Leśniaka (pracownika Ministerstwa Zdrowia) - tel. (22) 63 49 616, e-mail:

·         w sprawach dotyczących listy podmiotów leczniczych działających na terenie województwa łódzkiego zobowiązanych do przesyłania sprawozdań finansowych, zakładania konta użytkownika systemu, akceptacji wypełnionych sprawozdań bądź ich zwrotu do korekty - do p. Moniki Pietras  (pracownika Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego) - tel. (42) 664 10 72, e-mail: .