Terminy sprawozdań za rok 2020

Sprawozdania statystyczne Ministra Zdrowia za 2020 rok

 

Formularze sprawozdań dostępne są na stronie: https://cez.gov.pl/projekty/statystyka/formularze/

 

 

Symbol i nazwa sprawozdania

 

Podmioty zobowiązane do przekazania

danych

Termin przekazania

MZ-88

Sprawozdanie o pracujących w podmiotach wykonujących działalność leczniczą

WSZYSTKIE PODMIOTY wykonujące działalność leczniczą udzielające ambulatoryjnych i stacjonarnych świadczeń zdrowotnych, w tym indywidualne i grupowe praktyki zawodowe lekarzy, pielęgniarek i położnych, praktyki zawodowe fizjoterapeutów oraz regionalne centra krwiodawstwa i krwiolecznictwa

12 marca

2021 r.

MZ-89

Sprawozdanie o specjalistach pracujących w podmiotach wykonujących działalność leczniczą

WSZYSTKIE PODMIOTY wykonujące działalność leczniczą udzielające ambulatoryjnych i stacjonarnych świadczeń zdrowotnych, w  tym indywidualne i grupowe praktyki zawodowe lekarzy, pielęgniarek i położnych, praktyki zawodowe fizjoterapeutów oraz regionalne centra krwiodawstwa i krwiolecznictwa

12 marca

2021 r.

MZ-11

Sprawozdanie o działalności i pracujących w ambulatoryjnej opiece zdrowotnej

Podmioty wykonujące działalność leczniczą, w tym indywidualne i grupowe praktyki zawodowe lekarzy, pielęgniarek i położnych oraz praktyki zawodowe fizjoterapeutów udzielających ambulatoryjnych świadczeń zdrowotnych w ramach środków publicznych (umowa z NFZ)

31 marca

2021 r.

MZ-13

Sprawozdanie o leczonych
w poradni gruźlicy i chorób płuc

Podmioty wykonujące działalność leczniczą udzielające ambulatoryjnych, specjalistycznych świadczeń zdrowotnych w zakresie chorób płuc i gruźlicy

22 lutego

 2021 r.

MZ-14

Sprawozdanie o leczonych
w poradni skórno-wenerologicznej

Podmioty wykonujące działalność leczniczą udzielające ambulatoryjnych, specjalistycznych świadczeń zdrowotnych w zakresie chorób przenoszonych drogą płciową

1 marca

2021 r.

MZ-15

Sprawozdanie z działalności jednostki lecznictwa ambulatoryjnego dla osób z zaburzeniami psychicznymi, osób uzależnionych od alkoholu oraz innych substancji psychoaktywnych

Podmioty wykonujące działalność leczniczą udzielające ambulatoryjnych, specjalistycznych świadczeń zdrowotnych w zakresie zdrowia

psychicznego

28 lutego

2021 r.

MZ-19

Sprawozdanie z działalności zespołu leczenia środowiskowego

Podmioty wykonujące działalność leczniczą udzielające ambulatoryjnych, specjalistycznych świadczeń zdrowotnych w zakresie leczenia środowiskowego/domowego

15 lutego

 2021 r.

MZ-24

Sprawozdanie o przerwaniach ciąży wykonanych w placówkach ambulatoryjnej opieki zdrowotnej

Podmioty wykonujące działalność leczniczą udzielające ambulatoryjnych świadczeń zdrowotnych w zakresie ginekologii i położnictwa

14 lutego

2021 r.

MZ-29

Sprawozdanie o działalności szpitala
ogólnego

Podmioty wykonujące działalność leczniczą udzielające stacjonarnych i całodobowych świadczeń zdrowotnych w zakresie leczenia szpitalnego z wyłączeniem szpitali psychiatrycznych

26 lutego

2021 r.

MZ-29A

Sprawozdanie o działalności podmiotu wykonującego działalność leczniczą w zakresie długoterminowej opieki zdrowotnej

Podmioty wykonujące działalność leczniczą udzielające stacjonarnych świadczeń zdrowotnych w zakresie opieki długoterminowej i hospicyjnej

26 lutego

2021 r.

MZ-30

Sprawozdanie podmiotu wykonującego działalność leczniczą w zakresie psychiatrycznej opieki stacjonarnej

Podmioty wykonujące działalność leczniczą udzielające stacjonarnych świadczeń zdrowotnych w zakresie zdrowia psychicznego, leczenia odwykowego, rehabilitacji narkomanów z wyłączeniem szpitali ogólnych

15 lutego

2021 r.

MZ-06

Sprawozdanie z realizacji profilaktycznej opieki zdrowotnej nad uczniami w szkołach

Podmioty wykonujące działalność leczniczą udzielające ambulatoryjnych świadczeń zdrowotnych w zakresie opieki profilaktycznej nad dziećmi i młodzieżą szkolną

30 września

2021 r.

MZ Szp-11

Karta statystyczna szpitalna ogólna

Szpitale – przedsiębiorstwa podmiotu leczniczego, w których podmiot wykonuje działalność leczniczą w rodzaju świadczenie szpitalne

raz w miesiącu do 20 dni

po okresie sprawozdawczym

Sprawozdania finansowe

MZ-BFA UW

oraz

Struktura zobowiązań

 

Samodzielne publiczne zakłady opiekizdrowotnej,jednostkibudżetowe,instytutybadawcze orazspółki kapitałowe utworzone przez Skarb Państwa, jednostkę samorządu terytorialnego lubuczelnię medyczną, w której łączny ich udział wynosi co najmniej 51% kapitału zakładowego

raz na kwartał

do 27 dni

po okresie sprawozdawczym

 

 

 

MZ-35A

Sprawozdanie lekarza

przeprowadzającego badania  profilaktyczne pracujących

Podmioty wykonujące działalność leczniczą udzielające ambulatoryjnych świadczeń zdrowotnych w zakresie badań profilaktycznych pracowników

 

2 marca

2021 r.

MZ-35B

sprawozdanie z działalności podmiotu wykonującego działalność leczniczą realizującego świadczenia z zakresu profilaktycznej opieki zdrowotnej nad pracownikami

 

Podmioty wykonujące działalność leczniczą lub wydzielone części podmiotów będące jednostkami organizacyjnymi służby medycyny pracy

2 marca

2021 r.

 

MZ-42

sprawozdanie z działalności regionalnego centrum krwiodawstwa

i krwiolecznictwa oraz wojskowego centrum

krwiodawstwa

Regionalne Centra Krwiodawstwa i  Krwiolecznictwa;
Wojskowe Centrum  Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa

8  lutego

2021 r.