Statystyka Publiczna Ministra Zdrowia

Obowiązek statystyczny za rok 2020 – podmioty lecznicze i praktyki zawodowe

Wydział Zdrowia, Rodziny i Polityki Społecznej Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego uprzejmie informuje, że zgodnie z art. 30 § 1 ust. 3Ustawy o statystyce publicznej z dnia 29 czerwca 1995 r. (Dz.U. 2020 poz. 443 z późn. zm.) oraz Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 11 października 2019 r. w sprawie Programu badań statystycznych statystyki publicznej na rok 2020 (Dz. U. poz. 2366 z późn. zm.), podmioty lecznicze wpisane do Rejestru Podmiotów Wykonujących Działalność Leczniczą mają obowiązek złożenia sprawozdań statystycznych.

Podmioty o liczbie pracujących powyżej pięciu osób (niezależnie od formy zatrudnienia) składają sprawozdania wyłącznie w formie elektronicznej poprzez stronę internetową https://ssoz.ezdrowie.gov.pllub www.cez.gov.pl– zakładka:  Projekty/Statystyka/SSOZ. W przypadku podmiotów o liczbie pracujących nie większej niż pięć osób dopuszcza się przekazywanie danych w formie papierowej, jednak aktualne formularze obowiązujące w 2021 roku (za rok 2020) muszą być pobrane ze strony Centrum e-Zdrowia (zakładka: Projekty/Statystyka/Formularze). Sprawozdania w formie papierowej należy przesyłać na adres:

ŁódzkiUrządWojewódzkiw Łodzi

WydziałZdrowia, RodzinyiPolitykiSpołecznej - OddziałZdrowiaPublicznego

ul.Piotrkowska 104, 90-926 Łódź

Wypełnienie sprawozdań wymaga zarejestrowania się w Systemie Statystyki w Ochronie Zdrowia (SSOZ). Dostęp do systemu znajduje się na stronie https://ssoz.ezdrowie.gov.pl. Konta użytkowników, którzy wypełniali sprawozdania w latach ubiegłych pozostają aktywne.

Uwaga! Sprawozdania MZ-88 i MZ-89 dotyczące kadry sąobowiązkowe dla wszystkich podmiotów wykonujących działalność leczniczą oraz dla praktyk zawodowych z kodami:

97 - grupowa praktyka lekarzy, lekarzy dentystów, pielęgniarek, położnych,

98 - indywidualna praktyka lekarza, lekarza dentysty, pielęgniarki, położnej,

99 - indywidualna specjalistyczna praktyka lekarza, lekarza dentysty, pielęgniarki, położnej w dziedzinie.

Sprawozdania przypisywane są jednostkom na podstawie kodów resortowych figurujących w Rejestrze Podmiotów Wykonujących Działalność Leczniczą (https://rpwdl.ezdrowie.gov.pl/)oraz na podstawie ankiety, która pojawia się przy pierwszym logowaniu do systemu w danym roku sprawozdawczym. Ankietę należy bezwzględnie wypełnić. Niewypełnienie może skutkować brakiem sprawozdań lub przypisaniem niewłaściwych formularzy.

Przed sporządzeniem sprawozdań należy zapoznać się z objaśnieniami zamieszczonymi na każdym formularzu statystycznym albo na stronie internetowej Centrum e-Zdrowia. Informacji udzielają też pracownicy Oddziału Zdrowia Publicznego Wydziału Zdrowia, Rodziny i Polityki Społecznej Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego w Łodzi:

tel.: 42 664-10-36, 42 664-10-56, 42 664-10-68, 42 664-10-72.

Wprzypadku sprawozdań:

  • z zakresu medycyny pracy (MZ-35A, MZ-35B) pytania prosimy kierować do właściwego Wojewódzkiego Ośrodka Medycyny Pracy (nr telefonu 42 631 46 71);  
  • z zakresu karty szpitalnej MZ-Szp11b oraz sprawozdań MZ-15, MZ-19 i MZ-30 informacji udziela  Instytut Psychiatrii i Neurologii (nr telefonu 22 21 82 225);
  • z zakresu medycyny szkolnej (MZ-06) na pytania odpowiadają administratorzy CeZ oraz  pracownicy Instytutu Matki i Dziecka  (nr telefonu 22 32 77 410).

W sprawach technicznych prosimy o kontakt z Centrum e-Zdrowia.

Przypominamy, że za niewywiązywanie się z obowiązku statystycznego bądź przekazywanie danych statystycznych po upływie wyznaczonego terminu grożą konsekwencje prawne określone w art. 57 i 58 ustawy o statystyce publicznej.