Opiniowanie wniosków o celowości inwestycji w sektorze zdrowia - IOWISZ

Opiniowanie wniosków o celowości inwestycji w sektorze zdrowia (IOWISZ)Na mocy art. 95d ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 roku o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. u. z 2020 r. poz. 1398 ze zm.), Wojewoda Łódzki pełni rolę organu wydającego opinie o celowości inwestycji, polegających na utworzeniu na obszarze województwa łódzkiego nowego podmiotu leczniczego lub nowych jednostek lub komórek organizacyjnych zakładu leczniczego podmiotu leczniczego oraz innych inwestycji, dotyczących wykonywania działalności leczniczej polegającej na udzielaniu świadczeń zdrowotnych (tj. roboty budowlane lub wyposażenie zakładu leczniczego podmiotu leczniczego, jeżeli działania te stanowią główny cel tej inwestycji).

Wnioski o wydanie opinii o celowości inwestycji mogą dotyczyć wyłącznie tych inwestycji, których wartość kosztorysowa na dzień złożenia wniosku przekracza 2 mln zł.

Wniosek o wydanie opinii o celowości inwestycji składa się wyłącznie w postaci elektronicznej – za pośrednictwem systemu IOWISZ (wniosek musi być opatrzony kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym). Aby wypełnić wniosek, należy się zalogować do systemu IOWISZ, dostępnego pod adresem: www.iowisz.ezdrowie.gov.pl (zalogowanie jest możliwe po zarejestrowaniu konta na Elektronicznej Platformie Logowania Ochrony Zdrowia e-PLOZ, pod adresem: https://eploz.ezdrowie.gov.pl/auth/realms/EPLOZ/login-actions/registration?client_id=IOWISZ&tab_id=k_dHhTJeBmc).

Do wniosku o wydanie opinii o celowości inwestycji należy dołączyć (w systemie IOWISZ):
  • oryginał lub kopię dokumentu poświadczającego upoważnienie osoby podpisującej wniosek do działania w imieniu podmiotu wnioskującego, jeżeli osoba składająca wniosek nie ma uprawnienia do podpisywania dokumentów zgodnie z KRS,
  • potwierdzenie wniesienia opłaty za złożenie wniosku o wydanie opinii o celowości inwestycji.
Złożenie wniosku o wydanie opinii o celowości inwestycji podlega opłacie w wysokości 4000 zł.
Opłata za złożenie wniosku stanowi przychód Funduszu Medycznego, o którym mowa w ustawie z dnia 7 października 2020 r. o Funduszu Medycznym i jest wnoszona na rachunek Funduszu Medycznego.

Ministerstwo Zdrowia - Fundusz Medyczny
45 1130 1017 0000 0075 5920 0003
(Bank Gospodarstwa Krajowego)


tytuł wpłaty: Opłata za złożenie wniosku nr .......... o wydanie przez Wojewodę Łódzkiego opinii o celowości inwestycji w sektorze zdrowia.


Wnioski o wydanie opinii o celowości inwestycji są rozpatrywane według kolejności ich wpływu. Opinia o celowości inwestycji wydawana jest w terminie 45 dni od złożenia kompletnego wniosku o jej wydanie.
Pozytywna opinia o celowości inwestycji jest ważna 3 lata od dnia jej wydania.

Więcej szczegółów na temat opiniowania wniosków o celowości inwestycji w sektorze zdrowia, zawartych jest w załączonym pliku.

KONTAKT
W sprawach związanych z opiniowaniem wniosków o celowości inwestycji w ochronie zdrowia informacji udzielają:
Izabela Kaźmierczak - st. insp. wojewódzki w Wydziale Zdrowia, Rodziny i Polityki Społecznej Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego w Łodzi/Oddział Zdrowia Publicznego, (42) 664-10-51, e-mail:
Waldemar Hetmanek - insp. wojewódzki w Wydziale Zdrowia, Rodziny i Polityki Społecznej Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego w Łodzi/Oddział Zdrowia Publicznego, (42) 664-10-34, e-mail:

Pliki do pobrania: