Wpis do rejestru ośrodków
Na podstawie:

 • art. 10d ust. 7 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 1997 r. Nr 123, poz. 776, ze zm.)
 • rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 15 listopada 2007 r. w sprawie turnusów rehabilitacyjnych (Dz. U. 2007, Nr 230, poz. 1694)

Warunkiem dokonania wpisu do rejestru ośrodków, w których będą odbywać się turnusy dla osób niepełnosprawnych jest rozpatrzenie przez Wojewodę wniosku o wpis do tego rejestru, zaopiniowanego przez samorząd województwa.

Wniosek o wpis należy złożyć w Regionalnym Centrum Polityki Społecznej w Łodzi

Opinia powinna zawierać:
 1. stwierdzenie zgodności lub braku zgodności informacji zawartych we wniosku ośrodka ze stanem faktycznym
 2. informację o standardzie ośrodka
 3. ocenę warunków sanitarnohigienicznych
 4. ocenę możliwości zapewnienia osobom niepełnosprawnym dogodnych warunków pobytu, odpowiednich do rodzaju ich niepełnosprawności
 5. ocenę zaplecza i jego wyposażenia do realizacji programów turnusów i prowadzenia różnych form aktywnej rehabilitacji, w tym zajęć mających na celu poprawę psychofizycznej sprawności uczestników tych turnusów i zajęć wypoczynkowych, oraz zaplecza do prowadzenia zabiegów fizjoterapeutycznych w przypadku turnusu z programem zawierającym takie zabiegi, w zależności od rodzaju turnusów, które będą odbywały się w ośrodku
 6. stwierdzenie spełniania warunków określonych w §15 ust. 1 pkt 2-4
 7. inne uznane za istotne informacje o ośrodku
Opinia niezawierająca wymaganych informacji o ośrodku jest przekazywana samorządowi województwa w celu uzupełnienia.

Wnioskodawca w terminie 30 dni od daty otrzymania informacji o występujących we wniosku uchybieniach obowiązany jest do ich usunięcia. Nieusunięcie uchybień w terminie powoduje pozostawienie wniosku bez rozpatrzenia.

Wpis do rejestru otrzymuje ośrodek, jeżeli:
 1. wniosek ośrodka został złożony przez właściciela lub użytkownika wieczystego nieruchomości, w której zlokalizowany jest ośrodek, albo prowadzącego ośrodek
 2. dysponuje:
  • bazą noclegową i żywieniową umożliwiającą realizację turnusu dla co najmniej 20 – osobowej, zorganizowanej grupy osób niepełnosprawnych, wraz z niezbędnymi opiekunami i kadrą
  • odpowiednim i odpowiednio wyposażonym zapleczem do realizacji aktywnych form rehabilitacji
  • zapleczem rekreacyjno – wypoczynkowym
  • gabinetem lekarskim lub zabiegowym wyposażonym w umywalkę z bieżącą wodą, leżanką lekarską, wagę lekarską, aparat do mierzenia ciśnienia oraz podstawowy zestaw do udzielania pierwszej pomocy
 3. obiekty, pomieszczenia, infrastruktura i otoczenie ośrodka dostępne są dla osób niepełnosprawnych
 4. uzyskał opinię samorządu województwa
 5. uzyskał pozytywną opinię Wojewody

W przypadku gdy ośrodek nie posiada własnego, pełnego zaplecza zapewnia możliwość korzystania poza ośrodkiem z takiego zaplecza, na podstawie zawartej umowy z innymi podmiotami, której kopię dołącza się do wniosku ośrodka.

Ocenę spełniania warunków uzasadniających wpis do rejestru ośrodków dokonuje się na podstawie:
 1. informacji zawartych we wniosku ośrodka
 2. opinii samorządu województwa
 3. kopii dokumentów potwierdzających prawo własności lub prawo do użytkowania wieczystego nieruchomości, w której zlokalizowany jest ośrodek
Centralna Baza Danych Ośrodków i Organizatorów Turnusów dla Osób Niepełnosprawnych jest dostępna na stronie internetowej: www.ebon.mps.gov.pl