Wpis do rejestru organizatorów turnusów rehabilitacyjnych
Na podstawie:

 • art. 10d ust. 7 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 1997 r. Nr 123, poz. 776, ze zm.)
 • rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 15 listopada 2007 r. w sprawie turnusów rehabilitacyjnych (Dz. U. z 2007, Nr 230, poz. 1694)

Turnus oznacza zorganizowaną formę aktywnej rehabilitacji połączonej z elementami wypoczynku, której celem jest ogólna poprawa psychofizycznej sprawności oraz rozwijanie umiejętności społecznych uczestników, między innymi przez nawiązywanie i rozwijanie kontaktów społecznych, realizację i rozwijanie zainteresowań, a także przez udział w innych zajęciach przewidzianych programem turnusu.

Turnusy mogą być organizowane:

 • przez osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą, osoby prawne i inne jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej, które prowadzą co najmniej przez 2 lata działalność na rzecz osób niepełnosprawnych i uzyskały wpis do rejestru organizatorów prowadzonego przez wojewodę, zwane dalej „organizatorem turnusów"
 • wyłącznie w ośrodkach, które uzyskały wpis do rejestru ośrodków prowadzonego przez wojewodę - z wyłączeniem turnusów organizowanych w formie niestacjonarnej

W domach pomocy społecznej lub w innych placówkach opiekuńczych turnusy mogą być organizowane wyłącznie dla osób niepełnosprawnych niebędących stałymi podopiecznymi takich jednostek.

Ośrodki, w których organizowane są turnusy, zapewniają osobom niepełnosprawnym odpowiednie warunki pobytu, dostosowane do rodzaju i stopnia niepełnosprawności uczestników turnusu, oraz bazę do prowadzenia rehabilitacji i realizacji określonego programu turnusu.

Czas trwania turnusów wynosi co najmniej 14 dni.

Turnusy organizuje się wyłącznie na terenie kraju, w grupach zorganizowanych liczących nie mniej niż 20 uczestników, w formie:

 • stacjonarnej
 • niestacjonarnej

Rodzaje turnusów:
 1. usprawniająco – rekreacyjny
 2. rekreacyjno-sportowy i sportowy
 3. szkoleniowy
 4. psychoterapeutyczny
 5. rozwijający zainteresowania i uzdolnienia
 6. nauki niezależnego funkcjonowania z niepełnosprawnością
Turnusy mogą być organizowane dla następujących grup osób niepełnosprawnych:
 1. z dysfunkcją narządu ruchu, z wyłączeniem osób poruszających się na wózkach inwalidzkich
 2. z dysfunkcją narządu ruchu poruszających się na wózkach inwalidzkich
 3. z dysfunkcją narządu słuchu
 4. z dysfunkcją narządu wzroku
 5. z upośledzeniem umysłowym
 6. z chorobą psychiczną
 7. z padaczką
 8. ze schorzeniami układu krążenia
 9. z innymi niż wymienione w pkt 1-8 dysfunkcjami lub schorzeniami
Wojewoda prowadzi rejestr ośrodków oraz rejestr organizatorów turnusów i dokonuje wpisu do tych rejestrów na okres 3 lat po spełnieniu przez ośrodki lub organizatorów turnusów warunków określonych w rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 15 listopada 2007 r. w sprawie turnusów rehabilitacyjnych (Dz. U. Nr 230, poz. 1694).

Podmiot ubiegający się o wpis do rejestru organizatora turnusów rehabilitacyjnych, w których uczestniczą osoby niepełnosprawne korzystające z dofinansowania uczestnictwa w turnusie ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, składa:
 1. Wniosek o wpis do rejestru organizatorów turnusów
 2. Dokument potwierdzający prowadzenie działalności gospodarczej:
  • aktualny wypis z rejestru sądowego lub innym dokumentem potwierdzającym osobowość prawną jednostki – w przypadku jednostki posiadającej osobowość prawną
  • dokument potwierdzający istnienie jednostki – w przypadku jednostek nieposiadających osobowości prawnej
  • wpis do ewidencji działalności gospodarczej – w przypadku osoby fizycznej prowadzącej tę działalność
 3. Oświadczenie o nieposiadaniu wymagalnych zobowiązań wobec PFRON
 4. Informacje o prowadzonej, w okresie dwóch lat przed datą złożenia wniosku organizatora turnusów, działalności na rzecz osób niepełnosprawnych, z uwzględnieniem rodzajów i form tej działalności oraz liczby osób niepełnosprawnych objętych tą działalnością
 5. Statut, w przypadku jego posiadania
 6. Nazwę banku i numerem własnego rachunku bankowego
 7. Program dla określonego we wniosku organizatora turnusu rodzaju turnusu, z uwzględnieniem rodzaju dysfunkcji lub schorzenia osób, do których jest adresowany, rodzajów zajęć kulturalno – oświatowych i sportowo – rekreacyjnych oraz innych zajęć wynikających ze specjalistycznego rodzaju turnusu, z uwzględnieniem zajęć indywidualnych i grupowych oraz określeniem składu kadry odpowiedzialnej za realizację danego turnusu
 8. Opinia centrum pomocy właściwego dla siedziby wnioskodawcy
Program turnusu zgodnie z art. 10 c ust. 6 cyt. ustawy określa:
 1. rodzaj i cele turnusu oraz formy rehabilitacji odpowiednie do rodzaju schorzeń osób niepełnosprawnych
 2. rodzaje zajęć kulturalno – oświatowych i sportowo – rekreacyjnych oraz innych zajęć wynikających ze specjalistycznego rodzaju turnusu, z uwzględnieniem zajęć indywidualnych i grupowych
 3. kadrę odpowiedzialną za realizację programu turnusu.
  1. kierownik odpowiedzialny za przebieg turnusu
  2. pielęgniarka
  3. specjalista ds. rehabilitacji ruchowej
  4. specjalista ds. rekreacji lub instruktor ds. kulturalno – oświatowych
  5. pedagog lub inna osoba posiadająca przygotowanie pedagogiczne w przypadku turnusów organizowanych dla dzieci niepełnosprawnych lub osób z upośledzeniem umysłowym
  6. psycholog lub lekarz psychiatra w przypadkach turnusów organizowanych dla osób z chorobą psychiczną
  7. tłumacz języka migowego w przypadku turnusów organizowanych dla osób z dysfunkcją narządu słuchu
  8. inni specjaliści w zależności od potrzeb wynikających z programu turnusu lub niepełnosprawności uczestników turnusu
Ocenę spełniana warunków uzasadniających wpis do rejestru organizatorów turnusów dokonuje się na podstawie:
 1. informacji zawartych we wniosku o wpis do rejestru organizatorów turnusów
 2. załączonych do wniosku dokumentów
 3. opinii centrum pomocy właściwego dla siedziby wnioskodawcy, o ile została sporządzona
 4. stwierdzenia:
  • kompletności złożonego wniosku organizatora turnusów
  • udokumentowania prowadzenia działalności na rzecz osób niepełnosprawnych w okresie ostatnich dwóch lat przed datą złożenia wniosku organizatora turnusów
  • zgodności programów turnusów, o których mowa w §9 ust 1 pkt 8, z  art. 10c ust. 6 ustawy
Organizator turnusów rehabilitacyjnych ma obowiązek:
 1. realizować turnus zgodnie z opracowanymi i złożonymi u Wojewody programami tych turnusów
 2. zapewnić kadrę gwarantującą prawidłową realizację programów turnusów
 3. zapewnić łączny czas zorganizowanych zajęć indywidualnych i grupowych na turnusie w wymiarze nie mniejszym niż 6 godzin dziennie, a dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnej oraz osób z upośledzeniem umysłowym w wymiarze nie mniejszym niż 7 godzin dziennie
 4. zapewnić zajęcia specjalistyczne związane z rodzajem danego turnusu i uwzględniające rodzaj niepełnosprawności lub rodzaj dysfunkcji albo schorzeń uczestników turnusu w wymiarze nie mniejszym niż 60 % ogólnego czasu zorganizowanych zajęć dla uczestników turnusu, określonych w programie tego turnusu
 5. zapewnić osobom niepełnosprawnym stałą opiekę pielęgniarską i umożliwić korzystanie z opieki lekarskiej podczas turnusów
 6. zapewnić badania lekarskie na początku turnusów i w razie potrzeby także na końcu tych turnusów, których program przewiduje także zabiegi fizjoterapeutyczne
 7. przekazać właściwemu centrum pomocy informację o przebiegu turnusu, o której mowa w art. 10c ust. 7 pkt 4 ustawy
 8. przekazywać Wojewodzie, w terminie do dnia 31 stycznia, informację o zrealizowanych w poprzednim roku kalendarzowym turnusów z uwzględnieniem liczby turnusów i liczby uczestników
 9. dokonywać zwrotu przekazanych środków, o których mowa w art. 10e ust. 4 ustawy, na wskazany rachunek bankowy w terminie 7 dni od dnia zakończenia turnusu
 10. przechowywać następujące dokumenty dotyczące turnusów:
  • zawiadomienie o wpisie do rejestru organizatorów i informację o wpisie do rejestru ośrodków, dotyczące okresu, w którym organizowano te turnusy
  • informację o rodzaju niepełnosprawności uczestnika lub o rodzaju schorzenia (dysfunkcji) tego uczestnika
  • kopię oświadczeń organizatora turnusów
  • programy turnusów
  • informację o kadrze oraz jej uprawnieniach
  • kopię informacji o przebiegu tych turnusów
  • inne dokumenty niezbędne przy organizacji tych turnusów, w szczególności umowy
Centralna Baza Danych Ośrodków i Organizatorów Turnusów dla Osób Niepełnosprawnych jest dostępna na stronie internetowej: www.ebon.mps.gov.pl