Pytania i odpowiedzi
Informacja dla osób poszukujących miejsca w domach pomocy społecznej

Zgodnie z obowiązującym stanem prawnym prowadzenie domu pomocy społecznej wymaga zezwolenia wojewody. Placówki, które nie mają zezwoleń działają nieprawnie. Jednostki te muszą spełniać określone przepisami prawa wymogi dotyczące jakości usług: bytowych, opiekuńczych, wspomagających i edukacyjnych.
 1. Kto może korzystać z usług domów pomocy społecznej?

  Prawo do umieszczenia w domu pomocy społecznej przysługuje osobom wymagającym całodobowej opieki z powodu wieku, choroby lub niepełnosprawności, niezdolnym do samodzielnego funkcjonowania w codziennym życiu, którym nie można zapewnić niezbędnej pomocy w formie usług opiekuńczych

 2. Ile takich domów jest na terenie województwa łódzkiego?

  W rejestrze domów pomocy społecznej posiadających zezwolenie na prowadzenie działalności, wydane przez Wojewodę Łódzkiego znajduje się 63 tego typu jednostek

 3. Jakiego typu domy występują na terenie naszego województwa?

  W zależności od tego dla kogo są przeznaczone dzielą się na domy dla:

  1. osób w podeszłym wieku
  2. osób przewlekle somatycznie chorych
  3. osób przewlekle psychicznie chorych
  4. dorosłych niepełnosprawnych intelektualnie
  5. dzieci i młodzieży niepełnosprawnych intelektualnie
  6. osób niepełnosprawnych fizycznie

 4. Kto może prowadzić dom pomocy społecznej?

  Domy te, po uzyskaniu zezwolenia, mogą prowadzić:

  • jednostki samorządu terytorialnego
  • kościół katolicki, inne kościoły, związki wyznaniowe oraz organizacje społeczne, fundacje i stowarzyszenia
  • inne osoby prawne
  • osoby fizyczne

 5. Jak ustalana jest opłata za pobyt w domu pomocy społecznej?

  Pobyt w domu pomocy społecznej jest odpłatny do wysokości średniego miesięcznego kosztu utrzymania. Średni miesięczny koszt utrzymania mieszkańca ustala:

  1. wójt (burmistrz, prezydent miasta) – dla domów o zasięgu gminnym
  2. starosta – dla domów o zasięgu powiatowym
  3. marszałek województwa – dla regionalnych domów pomocy społecznej..
  4. Informacje o kosztach utrzymania ogłaszane są w wojewódzkim dzienniku urzędowym nie później niż do dnia 31 marca każdego roku.

 6. Kto ponosi opłaty za pobyt w domu pomocy społecznej?

  Obowiązani do wnoszenia opłaty za pobyt w domu są w kolejności:

  1. mieszkaniec domu, a w przypadku osób małoletnich przedstawiciel ustawowy z dochodów dziecka
  2. małżonek, zstępni przed wstępnymi
  3. gmina, z której osoba została skierowana do domu pomocy społecznej


  Osoby wnoszące opłatę za pobyt w domu pomocy społecznej można zwolnić, na ich wniosek, częściowo lub całkowicie z tej opłaty w szczególności jeżeli:

  1. wnoszą opłatę za pobyt innych członków rodziny w domu pomocy społecznej, ośrodku wsparcia lub innej placówce
  2. występują uzasadnione okoliczności, zwłaszcza długotrwała choroba, bezrobocie, niepełnosprawność, śmierć członka rodziny, straty materialne powstałe w wyniku klęski żywiołowej lub innych zdarzeń losowych
  3. małżonkowie, zstępni, wstępni utrzymują się z jednego świadczenia lub wynagrodzenia
  4. osoba obowiązana do wnoszenia opłaty jest w ciąży lub samotnie wychowuje dziecko

 7. W jaki sposób otrzymać miejsce w domu pomocy społecznej?

  Aby otrzymać miejsce w domu pomocy społecznej prowadzonym przez jednostkę samorządu terytorialnego konieczne jest uzyskanie decyzji o skierowaniu do domu pomocy społecznej oraz decyzję o umieszczeniu w domu pomocy społecznej. Decyzję o skierowaniu do domu pomocy społecznej i decyzję ustalającą opłatę za pobyt w domu wydaje organ gminy właściwej dla tej osoby w dniu jej kierowania do domu pomocy społecznej.

  Decyzję o umieszczeniu w domu pomocy społecznej wydaje organ gminy prowadzącej dom pomocy społecznej lub starosta powiatu prowadzącego dom pomocy społecznej.

 8. Jakie warunki bytowe zapewnia dom pomocy społecznej?

  • miejsce zamieszkania w budynku pozbawionym barier architektonicznych, wyposażonym w system przyzywowo – alarmowy i system alarmowo – przeciwpożarowy
  • pokoje zamieszkiwane przez nie więcej niż trzy osoby, których stan fizyczny pozwala na samodzielne poruszanie się, w przypadku osób leżących liczba mieszkańców nie może być większa niż cztery osoby w pokoju
  • powierzchnia pokoju jednoosobowego nie może być mniejsza niż 9m2, pokoje zamieszkiwane przez większą liczbę osób muszą zapewniać powierzchnię nie mniejszą niż 6 m2 na osobę
  • niezbędne wyposażenie pokoju to: łóżko lub tapczan, szafa, stół, krzesła i szafka nocna dla każdej osoby
  • minimum jedna łazienka dla nie więcej niż pięciu osób i jedna toaleta dla nie więcej niż czterech osób (jeżeli liczba osób leżących przekracza 50% ogólnej liczby mieszkańców, dopuszcza się zmniejszenie liczby tych pomieszczeń o 25%)
  • pomieszczenia mieszkalne domu są sprzątane w miarę potrzeby, nie rzadziej niż raz dziennie
  • mieszkańcom domu zapewnia się co najmniej 3 posiłki dziennie i prawo do wyboru posiłku lub otrzymania posiłku dodatkowego oraz posiłku dietetycznego zgodnie ze wskazaniem lekarza
  • podstawowe produkty żywnościowe są dostępne całą dobę
  • mieszkaniec może spożywać posiłki w pokoju mieszkalnym, a w razie potrzeby jest karmiony
  • mieszkańcom domu nie posiadającym własnej odzieży i obuwia oraz możliwości ich zakupienia z własnych środków zapewnia się odzież i obuwie odpowiedniego rozmiaru dostosowane do potrzeb, pory roku, utrzymane w czystości i wymieniane w razie potrzeby
  • mieszkańcom domu zapewnia się pomoc w utrzymaniu higieny osobistej, zakupując podstawowe środki czystości dla osób, które nie posiadają środków finansowych na ich zakup

 9. W domu pomocy społecznej wymagane jest istnienie następujących pomieszczeń:

  • pokoje mieszkalne jednoosobowe i wieloosobowe
  • pokoje dziennego pobytu
  • jadalnia
  • gabinet medycznej pomocy doraźnej
  • pomieszczenie do terapii i rehabilitacji
  • kuchenka pomocnicza
  • pomieszczenie pomocnicze do prania i suszenia
  • palarnia, jeśli wśród mieszkańców domu są osoby palące
  • pokój gościnny
  • miejsce kultu religijnego zgodne z wyznaniem mieszkańca domu, jeżeli nie ma on możliwości uczestniczenia w nabożeństwach poza domem

 10. Jakie usługi opiekuńcze i wspomagające zapewnia dom pomocy społecznej?
  • pracę socjalną na rzecz mieszkańców
  • terapię zajęciową
  • możliwość korzystania przez mieszkańców domu z biblioteki lub punktu bibliotecznego oraz codziennej prasy, a także możliwość zapoznania się przepisami prawnymi dotyczącymi domów pomocy społecznej
  • organizację świąt, uroczystości okazjonalnych oraz umożliwienie udziału w imprezach kulturalnych i turystycznych
  • możliwość kontaktu z kapłanem i udział w praktykach religijnych, zgodnie z wyznaniem mieszkańca domu
  • regularny kontakt z dyrektorem domu
Jakość usług zapewnianych mieszkańcom domów pomocy społecznej kontrolowana jest z upoważnienia Wojewody Łódzkiego przez pracowników Wydziału Polityki Społecznej Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego.