Zadania oddziału nadzoru w pomocy społecznej
Do zadań oddziału nadzoru w pomocy społecznej ::
 1. Kontrola jakości działań oraz przestrzegania standardów usług świadczonych przez jednostki organizacyjne pomocy społecznej (ośrodki pomocy społecznej, powiatowe centra pomocy rodzinie, domy pomocy społecznej, środowiskowe domy samopomocy)
 2. Kontrola jakości usług w zakresie standardów w placówkach zapewniających całodobową opiekę osobom niepełnosprawnym, przewlekle chorym lub osobom w podeszłym wieku, w tym prowadzonych na podstawie przepisów o działalności gospodarczej
 3. Kontrola jakości usług wykonywanych przez domy pomocy społecznej prowadzone przez podmioty niepubliczne
 4. Prowadzenie spraw związanych z wydawaniem i cofaniem zezwoleń lub zezwoleń warunkowych na prowadzenie domu pomocy społecznej oraz zapewniających całodobową opiekę osobą niepełnosprawnym, przewlekle chorym lub osobom w podeszłym wieku, w tym prowadzonych na podstawie przepisów o działalności gospodarczej
 5. Prowadzenie rejestru domów pomocy społecznej oraz rejestru placówek zapewniających opiekę osobom niepełnosprawnym, przewlekle chorym, lub osobom w podeszłym wieku
 6. Nadzór nad przestrzeganiem zgodności, kwalifikacji kadr jednostek organizacyjnych pomocy społecznej
 7. Stwierdzenie zgodności programów naprawczych w zakresie osiągania standardów w jednostkach organizacyjnych pomocy społecznej oraz ocena stopnia ich realizacji
 8. Prowadzenie rejestru domów pomocy społecznej oraz rejestru placówek zapewniających opiekę osobom niepełnosprawnym, przewlekle chorym, lub osobom w podeszłym wieku
 9. Ocena stanu i efektywności pomocy społecznej
 10. Opiniowanie projektów uchwał w zakresie określonym ustawą o pomocy społecznej
 11. Rozpatrywanie skarg i wniosków
 12. Sporządzanie sprawozdawczości oraz przekazywanie jej ministrowi właściwemu ds. zabezpieczenia społecznego
 13. Stwierdzanie zgodności zapotrzebowań na środki finansowe z rezerwy celowej na realizację programów naprawczych w zakresie osiągania standardów oraz na rozwój ośrodków wsparcia