Niepełnosprawność
Wojewoda Łódzki zleca organizacjom pozarządowym realizację zadania z zakresu pomocy społecznej „Wsparcie społeczne dla osób chorych psychicznie oraz z niepełnosprawnością intelektualną i fizyczną”, którego celem jest podjęcie działań służących zaspakajaniu niezbędnych potrzeb życiowych osób chorych psychicznie, z niepełnosprawnością intelektualną i fizyczną zmierzających do zapewnienia tym osobom efektywniejszego i bardziej dostępnego wsparcia w różnych nowatorskich formach pomocy.

Środki finansowe mogą zostać przeznaczone na doskonalenie umiejętności społecznych osób niepełnosprawnych i chorych psychicznie, prowadzenie działań terapeutyczno – wychowawczych, konsultacje dla osób niepełnosprawnych i ich rodzin, punkty wsparcia, terapie grupowe i indywidualne, poradnictwo oraz dofinansowywanie recept.

Zlecenie realizacji zadania publicznego z zakresu pomocy społecznej odbywa się po uprzednim przeprowadzeniu konkursu ofert zgodnie z ustawą o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. Wzory dokumentów wymaganych przy składaniu ofert stanowią załączniki do ogłoszenia o otwartym konkursie ofert.