Konsultanci Wojewódzcy
Najważniejsze informacje dla Konsultantów:

Sprawy dotyczące Konsultantów Wojewódzkich w ochronie zdrowia prowadzi Wydział Zdrowia, Rodziny i Polityki Społecznej Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego w Łodzi - Oddział Zdrowia Publicznego.

Poniżej znajdują się dane teleadresowe, wszelką korespondencję (np. raporty, oświadczenia) należy kierować na adres:

  Łódzki Urząd Wojewódzki w Łodzi,
  Wydział Zdrowia, Rodziny i Polityki Społecznej,
  Oddział Zdrowia Publicznego,
  ul. Piotrkowska 104;
  90-926 Łódź;
  Adres elektronicznej skrzynki podawczej ePUAP: /lodzuw/skrytka;


Kontakt telefoniczny:

Kierownik Oddziału: Magdalena Kowalczyk tel.: (42) 664 10 54

sprawy dotyczące Konsultantów Wojewódzkich prowadzą:
 • Joanna Łuczyńska tel.: (42) 664 10 57
 • Justyna Galińska tel.: (42) 664 10 57


sprawy dotyczące kształcenia kadr medycznych prowadzą:
 • Anna Jochemczak (Zastępca Kierownika Oddziału) tel.: (42) 664 20 59
 • Agnieszka Juljańska-Pietrzak tel.: (42) 664 10 31
 • Izabela Bogustel.: (42) 664 10 31
 • Iwona Wawrzyńczak tel.: (42) 664 10 37
 • Katarzyna Jentkiewicz (diagności, farmaceuci i inne zawody mające zastosowanie w ochronie zdrowia) tel.: (42) 664 20 58


Adresy e-mail i numery telefonów do pracowników Wydziału Zdrowia, Rodziny i Polityki Społecznej zamieszczone są na stronie internetowej: http://www.pomoc.lodzkie.eu/;

Fax Oddziału Zdrowia Publicznego: (42) 664 10 08;

Na stronie internetowej: http://www.pomoc.lodzkie.eu/ zamieszczone są również informacje i druki do pobrania dla Konsultantów oraz aktualna lista Konsultantów Wojewódzkich w ochronie zdrowia dla województwa łódzkiego.


Akty prawne regulujące działalność konsultantów krajowych i wojewódzkich:
 1. Ustawa z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2020 r., poz. 295 ze zm.),
 2. Ustawa z dnia 6 listopada 2008 r. o konsultantach w ochronie zdrowia (Dz. U. z 2019 r., poz. 886),
 3. Rozporządzenie Ministra Zdrowia w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania kontroli podmiotów leczniczych z dnia 20 grudnia 2012 r. (Dz. U. z 2015 r., poz.1331).


Przypominamy, że zapisy Ustawy z dnia 6 listopada 2008 r. o konsultantach w ochronie zdrowia (Dz. U. z 2019 r., poz. 886) zobowiązują Państwa do składania oświadczeń w przypadku uzyskania korzyści o wartości wyższej niż 412,06 zł. Oświadczenie należy złożyć przed upływem 14 dni od faktu uzyskania korzyści. Ponieważ złożenie oświadczenia po terminie wiąże się z odwołaniem z funkcji Konsultanta Wojewódzkiego, bardzo prosimy o dopilnowanie terminu wpływu tego dokumentu do Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego. Termin liczy się do dnia osobistego złożenia w kancelarii ŁUW lub daty nadania przesyłki (a nie do daty podpisania oświadczenia). Każde zdarzenie, za które otrzymali Państwo korzyść proszę potraktować indywidualnie. Ponadto również przed upływem 14 dniu od dokonania zmiany, należy złożyć oświadczenia o zatrudnieniu.

Oświadczenia oraz raporty należy kierować na adres:

  Łódzki Urząd Wojewódzki w Łodzi,
  Wydział Zdrowia, Rodziny i Polityki Społecznej,
  Oddział Zdrowia Publicznego,
  ul. Piotrkowska 104,
  90-926 Łódź


Ponadto, przypominamy o wynikającym z umowy obowiązku składania raportów kwartalnych dotyczących wykonanych zadań konsultanta. Raporty należy przesyłać do piątego dnia miesiąca następującego po danym kwartale.

Raporty roczne należy przekazywać w terminie do dnia 5 lutego za rok poprzedni.

Jeśli Państwo sobie życzą, można przesłać zeskanowany raport z podpisem via e-mail: lub

LISTA KONSULTANTÓW WOJEWÓDZKICH

Wzór oświadczenia zawierającego informacje o uzyskanych przez konsultanta korzyściach.

Wzór oświadczenia kandydata na stanowisko konsultanta wojewódzkiego.