Struktura Wydziału
Oddział nadzoru rynku pracy (RPS-II)
Kierownik Monika Senko
tel.: (42) 664-20-68
e-mail:
ul. Piotrkowska 104, 90-926 Łódź
Lokalizacja: Piotrkowska 104,
Pokój: 420
Zadania:
Do zadań oddziału należy:
  1. prowadzenie spraw związanych ze sprawowaniem nadzoru nad realizacją zadań wykonywanych przez marszałka województwa i starostów oraz inne podmioty, w zakresie wynikającym z przepisów ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy,
  2. prowadzenie spraw związanych z wykorzystaniem środków Funduszu Pracy na szkolenia pracowników publicznych służb zatrudnienia oraz system teleinformatyczny i technologie cyfrowe w zakresie wynikającym z ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy,
  3. prowadzenie postępowań administracyjnych w I i II instancji w sprawach dotyczących świadczeń z tytułu bezrobocia,
  4. prowadzenie postępowań administracyjnych w zakresie ustalenia statusu zakładu pracy chronionej i zakładu aktywności zawodowej oraz przeprowadzanie kontroli w tych podmiotach,
  5. prowadzenie postępowań administracyjnych w zakresie przyznawania, przedłużenia lub utraty statusu przez Centra Integracji Społecznej oraz prowadzenie rejestru jednostek organizacyjnych, którym nadano status CIS,
  6. prowadzanie kontroli i nadzoru ośrodków i organizatorów turnusów rehabilitacyjnych oraz współpraca z jednostkami samorządu terytorialnego w tym zakresie i prowadzenie rejestru tych podmiotów,
  7. prowadzenie rejestru tłumaczy języka migowego;