Struktura Wydziału
Oddział do spraw koordynacji świadczeń (RPS-VII)
Kierownik Anna Ściubak
e-mail:
ul. Żeromskiego 87, 90-502 Łódź
Zadania:
Do zadań oddziału należy:
 1. prowadzenie spraw z zakresu:
  • pełnienie funkcji instytucji właściwej w związku z udziałem Rzeczypospolitej Polskiej w koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego w przypadku przemieszczania się osób w granicach Unii Europejskiej, Europejskiego Obszaru Gospodarczego i Konfederacji Szwajcarskiej,
  • wydawanie decyzji w sprawach świadczeń rodzinnych, zasiłków dla opiekunów, świadczenia wychowawczego oraz jednorazowego świadczenia przyznawanego na podstawie ustawy o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem” realizowanych w związku z koordynacją systemów zabezpieczenia społecznego,
  • prowadzenie korespondencji z instytucjami zagranicznymi w zakresie wymiany informacji i podejmowania działań w związku z koordynacją systemów zabezpieczenia społecznego,
  • wymiana informacji z instytucjami administracji publicznej w zakresie koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego,
  • prowadzenie postępowania oraz wydawanie decyzji administracyjnych w sprawie nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych, zasiłków dla opiekunów, świadczenia wychowawczego oraz jednorazowego świadczenia przyznawanego na podstawie ustawy o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem” realizowanych w związku z koordynacją systemów zabezpieczenia społecznego,
  • prowadzenie postępowań mających na celu egzekucję nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych, zasiłków dla opiekunów, świadczenia wychowawczego oraz jednorazowego świadczenia przyznawanego na podstawie ustawy o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem” oraz pośredniczenie w egzekucji świadczeń rodzinnych pobranych nienależnie na terenie Unii Europejskiej, Europejskiego Obszaru Gospodarczego i Konfederacji Szwajcarskiej,
  • obsługa mieszkańców województwa łódzkiego w zakresie udzielania informacji na temat koordynacji świadczeń rodzinnych, zasiłków dla opiekunów, świadczenia wychowawczego oraz jednorazowego świadczenia przyznawanego na podstawie ustawy o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem”,
  • sporządzanie sprawozdań z wykonywanych zadań w zakresie koordynacji świadczeń rodzinnych, zasiłków dla opiekunów, świadczenia wychowawczego oraz jednorazowego świadczenia przyznawanego na podstawie ustawy o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem”.