Struktura Wydziału
Oddział planowania i analiz (RPS-V)
Kierownik Teodozja Basta
tel.: (42) 664-14-25
e-mail:
Zastępca Kierownika Danuta Olczyk
tel.: (42) 664-20-13
e-mail:
ul. Żeromskiego 87, 90-502 Łódź
pok.:
  • 205 - Kierownik
  • 202 - Z-ca kierownika
fax: (42) 664 20 51
Zadania:
Do zadań oddziału należy:
  1. monitoring i analiza wykorzystania środków budżetowych, wnioskowanie o uruchomienie środków dla jednostek samorządu terytorialnego oraz rozliczanie dotacji przydzielonych tym jednostkom, za wyjątkiem programów rządowych,
  2. prowadzenie spraw z zakresu:
    • planowania i realizacji budżetu Wojewody w zakresie nadzorowanym przez Wydział,
    • przydzielania dodatkowych środków z rezerw celowych lub rezerwy ogólnej budżetu państwa,
  3. dokonywanie, w zakresie właściwości oddziału analizy stanu i skuteczności pomocy społecznej w oparciu o ocenę zasobów pomocy społecznej przyjętą przez samorząd województwa, z uwzględnieniem założeń przewidzianych w strategii,
  4. obsługa budżetowa Wojewódzkiego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w województwie łódzkim oraz nadzór nad realizacją planu wydatków w zakresie ustalonym w zarządzeniu Wojewody w sprawie powołania Wojewódzkiego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w województwie łódzkim;