Struktura Wydziału
Oddział wsparcia i integracji (RPS-IV)
p.o. kierownik Joanna Wierzbicka
tel.: (42) 664-20-32
e-mail:
ul. Żeromskiego 87, 90-502 Łódź
pok.: 207
fax: (042) 664 20 51
Zadania:
Do zadań oddziału należy:
 1. prowadzenie spraw z zakresu:
  • przyznawania dotacji organizacjom pozarządowym realizującym zadania w ramach polityki społecznej, w tym nadzór nad prawidłowością wykorzystania udzielonej dotacji,
  • realizacji pomocy państwa w zakresie dożywiania,
  • ocen indywidualnych programów integracji osób posiadających status uchodźcy lub ochronę uzupełniającą,
  • udzielania pomocy w związku z wystąpieniem klęsk żywiołowych i innych kataklizmów,
  • współpracy i nadzoru działalności organizacji pożytku publicznego,
  • Programu współpracy Wojewody Łódzkiego z organizacjami pozarządowymi w zakresie polityki społecznej,
 2. dokonywanie, w zakresie właściwości oddziału, analizy stanu i skuteczności pomocy społecznej w oparciu o ocenę zasobów pomocy społecznej przyjętą przez samorząd województwa, z uwzględnieniem założeń przewidzianych w strategii,
 3. obsługa zadań Wojewódzkiego Administratora Systemów Zabezpieczenia Społecznego,
 4. prowadzenie rejestru placówek zapewniających miejsca noclegowe i rejestru jednostek specjalistycznego poradnictwa,
 5. współpraca z jednostkami samorządu terytorialnego oraz jednostkami organizacyjnymi pomocy społecznej dotycząca gromadzenia i przetwarzania danych na potrzeby Urzędu,
 6. realizacja zadań dotyczących utrzymania i rozwoju systemów informatycznych w jednostkach wykonujących zadania w zakresie zabezpieczenia społecznego, w tym sprawowanie nadzoru nad ich funkcjonowaniem,
 7. współpraca z Wojewódzkim Zespołem do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności;