Struktura Wydziału
Oddział nadzoru w pomocy społecznej (RPS-III)
Kierownik Beata Jabłońska
tel.: (42) 664-20-27
e-mail:
ul. Żeromskiego 87, 90-502 Łódź
pok.:
 • 107 - Kierownik
 • 105 - Z-ca kierownika
fax: (42) 664 20 51
Zadania:
Do zadań oddziału należy:
 1. współpraca z jednostkami samorządu terytorialnego w zakresie funkcjonowania lokalnych systemów oparcia społecznego, w tym - jednostek organizacyjnych pomocy społecznej,
 2. prowadzenie spraw związanych z kontrolą i nadzorem nad jednostkami organizacyjnymi pomocy społecznej i placówkami zapewniającymi całodobową opiekę osobom niepełnosprawnym, przewlekle chorym i osobom w podeszłym wieku,
 3. prowadzenie postępowań administracyjnych, w szczególności w zakresie wydawania i cofania zezwoleń na funkcjonowanie domów pomocy społecznej, placówek zapewniających całodobową opiekę osobom niepełnosprawnym, przewlekle chorym lub osobom w podeszłym wieku i nakładania kar pieniężnych za niewykonanie zaleceń pokontrolnych przez kontrolowane jednostki oraz nakładania kar na podmioty prowadzące placówki zapewniające całodobową opiekę osobom niepełnosprawnym, przewlekle chorym lub osobom w podeszłym wieku, bez zezwolenia Wojewody,
 4. weryfikacja wniosków o przyznanie nagrody specjalnej z zakresu pomocy społecznej przyznawanej przez ministra właściwego do spraw zabezpieczenia społecznego,
 5. merytoryczna ocena wniosków o dotacje udzielane jednostkom samorządu terytorialnego i nadzór nad wykorzystaniem tych środków,
 6. dokonywanie analizy stanu i skuteczności pomocy społecznej w oparciu o ocenę zasobów pomocy społecznej przyjętą przez samorząd województwa, z uwzględnieniem założeń przewidzianych w strategii,
 7. realizacja programu Karta Dużej Rodziny,
 8. opiniowanie wniosków jednostek samorządu terytorialnego i organizacji pozarządowych ubiegających się o wsparcie finansowe w ramach programu ministra właściwego do spraw zabezpieczenia społecznego "Oparcie społeczne dla osób z zaburzeniami psychicznymi",
 9. prowadzenie spraw z zakresu polityki senioralnej, w tym dokonywanie wstępnej analizy merytorycznej wniosków składanych w ramach Wieloletniego Programu Rządowego "Senior-WIGOR",
 10. merytoryczne opiniowanie uchwał dotyczących zadań z zakresu pomocy społecznej;
 11. prowadzenie rejestru domów pomocy społecznej i rejestru placówek zapewniających całodobową opiekę osobom niepełnosprawnym, przewlekle chorym i osobom w podeszłym wieku;