Rejestr indywidualnych programów integracji
Wojewoda Łódzki prowadzi, na podstawie art. 22 pkt 5 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej
(Dz. U. z 2013 r. poz. 182, z późn. zm.), Rejestr zatwierdzonych indywidualnych programów integracji cudzoziemców, którzy uzyskali w Rzeczypospolitej Polskiej status uchodźcy lub ochronę uzupełniającą. Rejestr zatwierdzonych indywidualnych programów integracji cudzoziemców prowadzony jest w Wydziale Polityki Społecznej Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego w Łodzi.

W 2019 r. wg. stanu na dzień 31.12.2019 r.Wojewoda Łódzki zaakceptował do realizacji 4 Indywidualne Programy Integracji cudzoziemca opracowane przez Powiatowe Centra Pomocy Rodzinie z terenu województwa łódzkiego"