Wsparcie społeczne dla osób chorych psychicznie oraz z niepełnosprawnością intelektualną i fizyczną
Wojewoda Łódzki zleca organizacjom pozarządowym realizację zadania publicznego z zakresu pomocy społecznej „Wsparcie społeczne dla osób chorych psychicznie oraz z niepełnosprawnością intelektualną i fizyczną”, którego celem jest wsparcie osób chorych i niepełnosprawnych, zwłaszcza w obszarze rozwijania umiejętności oraz dofinansowania zakupu leków. Zlecenie realizacji zadania odbywa się po uprzednim przeprowadzeniu konkursu ofert zgodnie z ustawą o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. Wzory dokumentów wymaganych przy składaniu ofert stanowią załączniki do ogłoszenia o otwartym konkursie ofert.