Pomoc w wychodzeniu z bezdomności
Wojewoda Łódzki zleca organizacjom pozarządowym realizację zadania publicznego z zakresu pomocy społecznej „Pomoc w wychodzeniu z bezdomności”, którego celem jest wszechstronne wsparcie osoby bezdomnej w pokonywaniu trudności wyjścia z kryzysu i usamodzielnienia. Środki finansowe mogą zostać przeznaczone na zabezpieczenie noclegu, wyżywienia, zakup środków czystości i higieny osobistej, odzieży i obuwia, podstawowych leków i środków opatrunkowych, drobnego sprzętu i wyposażenia oraz prace remontowe. Zlecenie realizacji zadania odbywa się po uprzednim przeprowadzeniu konkursu ofert zgodnie z ustawą o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. Wzory dokumentów wymaganych przy składaniu ofert stanowią załączniki do ogłoszenia o otwartym konkursie ofert.