Świadczenia niepieniężne
 • Posiłki

  Dożywianie dzieci jest jednym z obowiązkowych zadań własnych gminy, realizowanym przy wykorzystaniu ośrodków pomocy społecznej, jednostek organizacyjnych gminy, placówek i instytucji, które posiadają bazę żywieniową lub odpowiednie warunki do wydawania produktów żywnościowych. Ośrodek pomocy społecznej może przyznać bon na jeden gorący posiłek dziennie w określonej jadłodajni.

 • Schronienie

  Udzielenie schronienia następuje przez przyznanie tymczasowego miejsca noclegowego w noclegowniach, schroniskach, domach dla bezdomnych i innych miejscach do tego przeznaczonych (hostele). Ośrodek pomocy społecznej może także zaproponować, np. ofiarom przemocy w rodzinie, tymczasowe miejsce w ośrodku interwencji kryzysowej.

 • Mieszkania chronione

  Osobie, która ze względu na trudną sytuację życiową, wiek, niepełnosprawność lub chorobę potrzebuje wsparcia w funkcjonowaniu w codziennym życiu, ale nie wymaga usług w zakresie świadczonym przez jednostkę całodobowej opieki, może być przyznany pobyt w mieszkaniu chronionym. Mieszkanie chronione jest formą pomocy społecznej przygotowującą osoby tam przebywające, pod opieką specjalistów, do prowadzenia samodzielnego życia lub zastępującą pobyt w placówce zapewniającej całodobową opiekę. Mieszkanie chronione zapewnia warunki samodzielnego funkcjonowania w środowisku, w integracji ze społecznością lokalną. Szczegółowe zasady korzystania z mieszkań chronionych, w tym odpłatności, określa rada gminy w formie uchwały.

 • Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

  Przysługują osobom samotnym lub pozbawionym pomocy bliskich, które z powodu wieku, choroby lub innych przyczynwymagają pomocy innych osób. Usługi opiekuńcze obejmują pomoc w zaspokajaniu codziennych potrzeb życiowych, opiekę higieniczną, zaleconą przez lekarza pielęgnację oraz, w miarę możliwości, zapewnienie kontaktów z otoczeniem. Zakres, okres i miejsce świadczenia usług opiekuńczych ustala ośrodek pomocy społecznej. Szczegółowe warunki przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze określa rada gminy w formie uchwały.

 • Sprawienie pogrzebu

  Pomoc społeczna obejmuje również obowiązek sprawienia pogrzebu w sposób ustalony przez gminę, zgodnie z wyznaniem zmarłego. Sprawienie pogrzebu przez gminę przysługuje osobom zmarłym zamieszkałym lub przebywającym na terenie gminy, w stosunku do których nie ustalono osób zobowiązanych do sprawienia pogrzebu lub gdy osoby zobowiązane nie mają takich możliwości.

 • Poradnictwo i pomoc instytucjonalna

  Ośrodki pomocy społecznej oferują osobom i rodzinom, niezależnie od kryterium dochodowego, pomoc w formie pracy socjalnej, poradnictwa specjalistycznego w szczególności prawnego oraz pedagogicznego. Pracownicy socjalni udzielają również pomocy w załatwianiu spraw urzędowych oraz w utrzymaniu kontaktów z otoczeniem. W razie niemożności zapewnienia usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania klienta, pracownicy socjalni czynią starania o umieszczenie w domu pomocy społecznej tj. placówce pobytu stałego zapewniającej całodobową opiekę.

 • Składki na ubezpieczenie społeczne oraz zdrowotne

  Ośrodek pomocy społecznej opłaca składkę emerytalną i rentową za osobę, która zrezygnuje z zatrudnienia w związku z koniecznością sprawowania bezpośredniej, osobistej opieki nad długotrwale lub ciężko chorym członkiem rodziny oraz wspólnie niezamieszkującymi matką, ojcem (również matka i ojciec współmałżonka) lub rodzeństwem, jeśli konieczność sprawowania opieki zostanie stwierdzona przez lekarza.

  Ośrodek nie opłaci składki, jeżeli dochód na osobę w rodzinie opiekującej się przekroczy 150% kwoty kryterium dochodowego na osobę w rodzinie oraz osoba opiekująca się podlega obowiązkowo ubezpieczeniom emerytalnemu i rentowym z innych tytułów lub otrzymuje emeryturę albo rentę lub jeżeli osoba w dniu złożenia wniosku o świadczenie ukończyła 50 lat i nie posiada okresu ubezpieczenia (składkowego i nieskładkowego) wynoszącego co najmniej 10 lat lub jeżeli osoba taka posiada okres ubezpieczenia (składkowy i nieskładkowy) wynoszący 20 lat w przypadku kobiet i 25 lat w przypadku mężczyzn.

  Składki na ubezpieczenie zdrowotne ośrodek pomocy opłaca za osoby, które nie podlegają ubezpieczeniu zdrowotnemu z innego tytułu, w szczególności osoby samotne pobierające zasiłek stały.