Świadczenia pieniężne
 • Zasiłek stały

  Przyznawany jest osobom całkowicie niezdolnym do pracy z powodu wieku (ukończenie przez kobietę 60 lat i 65 lat przez mężczyznę) lub niepełnosprawności (w rozumieniu przepisów o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych albo zaliczenie do I lub II grupy inwalidzkiej lub legitymowanie się znacznym lub umiarkowanym stopniem niepełnosprawności w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych).

  Kwota zasiłku stałego nie może być niższa niż 30 zł oraz nie wyższa niż 444 zł miesięcznie. Zasiłek stały przysługuje pełnoletniej osobie samotnie gospodarującej, jeżeli jej dochód jest niższy od kryterium dochodowego osoby samotnie gospodarującej oraz pełnoletniej osobie pozostającej w rodzinie, jeżeli jej dochód, jak również dochód na osobę w rodzinie, są niższe od kryterium dochodowego na osobę w rodzinie.

  Zasiłek stały przyznawany jest w wysokości:

  • W przypadku osoby samotnie gospodarującej – różnicy między kryterium dochodowym osoby samotnie gospodarującej a dochodem tej osoby; nie więcej jednak, niż 444 zł miesięcznie
  • W przypadku osoby w rodzinie - różnicy między kryterium dochodowym na osobę w rodzinie a dochodem na osobę w rodzinie
  • W przypadku zbiegu uprawnień do zasiłku stałego i renty socjalnej, zasiłek stały nie przysługuje

 • Zasiłek okresowy

  Przyznawany jest osobom i rodzinom o dochodach niewystarczających do zaspokojenia niezbędnych potrzeb życiowych. Przysługuje osobom będącym w niedostatku z powodu długotrwałej choroby, bezrobocia lub niepełnosprawności, a także ze względu na możliwość utrzymania lub nabycia uprawnień do świadczeń z innych systemów zabezpieczenia społecznego. Okres, na jaki przyznawany jest zasiłek ustala ośrodek pomocy społecznej. Kwota zasiłku okresowego nie może być niższa niż 20 zł miesięcznie.

  Zasiłek okresowy przysługuje osobie samotnie gospodarującej, której dochód jest niższy od kryterium dochodowego osoby samotnie gospodarującej oraz rodzinie, w której dochód jest niższy od kryterium dochodowego rodziny. Zasiłek okresowy przyznawany jest w wysokości 5O% różnicy między kryterium dochodowym osoby samotnie gospodarującej/rodziny a dochodem tej osoby/rodziny.

 • Zasiłek celowy

  Służy zaspokojeniu konkretnych, niezbędnych potrzeb bytowych: zakupu żywności, leków, opału, drobnych remontów i napraw w mieszkaniu, leczenia, odzieży, niezbędnych przedmiotów użytku domowego, biletu kredytowanego, kosztów pogrzebu. Można także otrzymać zasiłek celowy na pokrycie wydatków powstałych w wyniku zdarzenia losowego, klęski żywiołowej lub ekologicznej. Kwota zasiłku celowego uzależniona jest od możliwości finansowych ośrodka pomocy społecznej.

  Zasiłek celowy przysługuje osobie samotnie gospodarującej, której dochód jest niższy od kryterium dochodowego osoby samotnie gospodarującej, rodzinie, w której dochód jest niższy od kryterium dochodowego rodziny, a w szczególnie uzasadnionych przypadkach osobie lub rodzinie o dochodach przekraczających kryterium dochodowe może zostać przyznany specjalny zasiłek celowy (niepodlegający zwrotowi w wysokości nieprzekraczającej kryterium dochodowego osoby samotnie gospodarującej lub rodziny lub pod warunkiem zwrotu części lub całości kwoty zasiłku lub wydatków na pomoc rzeczową).

  Zasiłek celowy przysługuje także osobie bezdomnej i innym osobom nie mającym dochodu i możliwości uzyskania świadczeń na podstawie przepisów o powszechnym ubezpieczeniu zdrowotnym na pokrycie części lub całości wydatków na świadczenia zdrowotne.

 • Pomoc w celu ekonomicznego usamodzielnienia osoby lub rodziny

  Pomoc w celu ekonomicznego usamodzielnienia ma na celu uzyskanie lub/i utrzymanie przez wnioskodawcę zatrudnienia oraz tworzenie przez wnioskodawców własnych miejsc pracy. Jest przyznawana przez ośrodek pomocy społecznej w postaci świadczeń w naturze lub w formie pieniężnej. Pomoc w naturze polegać może na udostępnieniu (w drodze umowy użyczenia) maszyn i narzędzi pracy stwarzających możliwość zorganizowania własnego miejsca pracy oraz udostępnianiu urządzeń ułatwiających pracę osobom niepełnosprawnym.

  Świadczenia pieniężne w celu ekonomicznego usamodzielnienia się mogą być przyznane w formie jednorazowego zasiłku celowego lub nieoprocentowanej pożyczki, podlegającej na wniosek pożyczkobiorcy umorzeniu w całości lub w części. Szczegółowe zasady udzielania pomocy na ekonomiczne usamodzielnienie się określa rada gminy w formie uchwały.

 • Pomoc na usamodzielnienie się i kontynuowanie nauki

  Polega na przyznaniu specjalnego świadczenia pieniężnego na usamodzielnienie oraz kontynuowanie nauki, pomoc w uzyskaniu odpowiednich warunków mieszkaniowych, zatrudnienia oraz pomoc rzeczową na tzw. zagospodarowanie. Przysługuje, według odrębnych kryteriów, osobom opuszczającym niektóre rodzaje placówek opiekuńczo-wychowawczych i domów pomocy społecznej, niektóre placówki resocjalizacyjne oraz rodziny zastępcze.

  Warunki i tryb przyznawania pomocy pieniężnej na usamodzielnienie i pomocy pieniężnej na kontynuowanie nauki, wysokość tej pomocy oraz wartość i składniki pomocy na zagospodarowanie, sposób przygotowania i realizacji indywidualnego programu usamodzielnienia oraz zadania opiekuna usamodzielnienia oraz tryb zawieszania pomocy na usamodzielnienie i pomocy pieniężnej na kontynuowanie nauki określa rozporządzenie Ministra Polityki Społecznej z dnia 23 grudnia 2004 r. w sprawie udzielania pomocy na usamodzielnienie, kontynuowanie nauki oraz zagospodarowanie (Dz.U. z 2005 r. Nr 6, poz. 45).