Formy pomocy udzielanej przez organizacje pozarządowe
Pomocy w trudnych sytuacjach życiowych udzielają także organizacje pozarządowe. Obejmują one opieką najczęściej osoby ubogie, bezdomne, bezrobotne, rodziny wielodzietne, osoby chore i niepełnosprawne, a także rodziny zagrożone alkoholizmem czy narkomanią.

W zakres pomocy udzielanej przez organizacje pozarządowe wchodzi między innymi:

  • pomoc rzeczowa (żywność, odzież, artykuły chemiczne, wyprawki szkolne dla dzieci itp.)
  • pomoc finansowa (np. zakup opału na zimę, ale wyłącznie w wyjątkowych przypadkach)
  • pomoc w załatwianiu trudnych spraw (porady psychologiczne, porady prawne, pomoc w znalezieniu miejsca w domu pomocy społecznej itp.)
  • świetlice środowiskowe (opieka nad dziećmi po zajęciach szkolnych)
  • posiłki (jadłodajnie, punkty wydawania żywności)
  • schronienie (noclegownie, schroniska dla bezdomnych, domy samotnej matki, schronienia dla ofiar przemocy w rodzinie)
  • opieka nad osobami samotnymi i starszymi (ośrodki dziennego pobytu)

Osoby poszukujące pomocy blisko swojego miejsca zamieszkania znajdą ją przez stronę internetową organizacji pozarządowych: www.bazy.ngo.pl, po wpisaniu w wyszukiwarce nazwy swojej miejscowości.

Zadania z zakresu pomocy społecznej, realizowane przez organizacje pozarządowe, są dofinansowywane przez Wojewodę Łódzkiego w ramach konkursów.

Zobacz także:

Konkursy