Środowiskowe domy samopomocy
Na podstawie art. 18 ust. 1 pkt 5) prowadzenie i rozwój infrastruktury środowiskowych domów samopomocy dla osób z zaburzeniami psychicznymi należy do zadań zleconych z zakresu administracji rządowej realizowanych przez gminę. Z kolei art. 20 pkt 2) zalicza prowadzenie i rozwój infrastruktury ośrodków wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi do zadań z zakresu administracji rządowej realizowanych przez powiat.

Zadania z zakresu administracji rządowej realizowane przez jednostki samorządu terytorialnego są finansowane ze środków pochodzących z budżetu państwa. Zapis art. 22 pkt 1) ustawy o pomocy społecznej dał podstawę do ustalenia przez Wojewodę Łódzkiego sposobu wykonywania tego zadania.