Prowadzone rejestry
Rejestry Jednostek Organizacyjnych Pomocy Społecznej funkcjonujące na terenie województwa łódzkiego
Handel ludźmi