Konkursy
Ogłoszenie o otwartym konkursie ofert na realizację w 2015 r. zadania publicznego "Pomoc w wychodzeniu z bezdomności" (16 kwietnia 2015)
Na podstawie art. 13 ust. 1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie
(j.t. z 2014 r. Dz. U. poz. 1118 ze zm.)
WOJEWODA ŁÓDZKI
ogłasza otwarty konkurs ofert

dla organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, na realizację w 2014 r. zadania publicznego z zakresu pomocy społecznej.

Rodzaj zadania publicznego – Pomoc społeczna, w tym pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywanie szans tych rodzin i osób

Tytuł zadania publicznego – Pomoc w wychodzeniu z bezdomności

Realizacja zadania publicznego rozpocznie się nie wcześniej niż 3 sierpnia 2015 r., a zakończy nie później niż 31 grudnia 2015 r.

W bieżącym roku w budżecie Wojewody Łódzkiego na wykonanie zadania objętego konkursem zaplanowano środki finansowe w wysokości 130.000,00 zł (Dział 852, Rozdział 85295).

W roku 2014 Wojewoda Łódzki na realizację powyższego zadania przekazała organizacjom pozarządowym oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 pkt. 1 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie środki finansowe w łącznej kwocie 130.000,00 zł.

Celem zadania publicznego jest zabezpieczenie podstawowych potrzeb osób bezdomnych i zagrożonych bezdomnością oraz poprawa warunków bytowych w placówkach działających na rzecz tych osób.

Zgodnie z art. 18a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie organ administracji publicznej unieważnia otwarty konkurs ofert, jeżeli:
 1. nie złożono żadnej oferty,
 2. żadna ze złożonych ofert nie spełnia wymogów zawartych w ogłoszeniu.

Informacja w tym zakresie zostanie podana do publicznej wiadomości poprzez ogłoszenie w BIP na stronie www.lodzkie.eu oraz na stronie internetowej Wydziału Polityki Społecznej www.pomoc.lodzkie.eu

ZASADY PRZYZNAWANIA DOTACJI

Do konkursu mogą przystąpić organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, które spełniają łącznie następujące warunki:

 • prowadzą działalność statutową na rzecz osób bezdomnych i/lub zagrożonych bezdomnością,
 • zamierzają realizować zadanie na rzecz mieszkańców województwa łódzkiego.

Każdy oferent może złożyć maksymalnie 1 ofertę.

Środki finansowe pochodzące z przyznanej dotacji mogą być przeznaczone wyłącznie na pokrycie wydatków, które:
 • są niezbędne do realizacji zadania,
 • spełniają wymogi racjonalnego i oszczędnego gospodarowania środkami publicznymi z zachowaniem zasady uzyskiwania najlepszych efektów z danych nakładów.

Środki finansowe przekazane przez Wojewodę Łódzkiego na realizacje zadania mogą być przeznaczone na:
 • zakup środków czystości i higieny osobistej, odzieży i obuwia,
 • zakup opału, drobnego sprzętu i wyposażenia,
 • prace remontowe.

Zakres dofinansowania nie obejmuje:
 • zobowiązań powstałych przed datą zawarcia umowy,
 • zakupu art. spożywczych i wyżywienia,
 • zakupu leków i środków opatrunkowych,
 • wydatków na budowę, zakup budynków lub lokali, zakup gruntów oraz środków trwałych, których jednostkowy koszt przekracza kwotę 3.500,00 zł,
 • wydatków związanych z działalnością gospodarczą,
 • finansowania opłat stałych, związanych z bieżącą działalnością placówek takich jak: należność za czynsz, nośniki energii i ciepła, dostawa wody, odprowadzanie ścieków, opłaty telekomunikacyjne i inne,
 • wynagrodzenia związanego z zatrudnieniem,
 • kosztów wynajmu pomieszczeń,
 • kosztów obsługi administracyjnej i prawnej,
 • szkolenia kadry.
Wnioskowana kwota dotacji nie może być większa niż 20.000,00 zł.


Wkład własny nie może być mniejszy niż 20% całkowitych kosztów realizacji zadania.

Wkład własny powinny stanowić w całości lub częściowo środki finansowe, którymi dysponuje podmiot uprawniony (własne lub pochodzące z innych źródeł) - nie może to być wyłącznie tzw. wkład osobowy rozumiany jako praca społeczna członków i świadczenia wolontariuszy. Za własny wkład uznaje się zaangażowane w realizację zadania:

 1. środki finansowe: własne i/lub pozyskane z innych źródeł, w tym wpłaty i opłaty adresatów zadania publicznego,
  oraz
 2. wyceniony wkład rzeczowy (np. własne materiały i przedmioty, sprzęt techniczny, darowizny),
  i/lub
 3. wycenioną pracę kadry podmiotu, w tym: wolontariuszy,
  i/lub
 4. wycenioną społeczną pracę członków stowarzyszenia.

Udokumentowanie wkładu własnego w formie wkładu osobowego w sprawozdaniu z realizacji zadania nastąpi poprzez przedstawienie imiennych list wolontariuszy i/lub osób świadczących pracę społeczną wraz z liczbą godzin oraz stawką za godzinę. Wartość stawki godzinowej, stosowanej do rozliczenia wkładu własnego osobowego, nie może być wyższa niż 40,00 zł.

Wymagane dokumenty:

 1. prawidłowo wypełniony formularz oferty o dotację, zawierający precyzyjny opis planowanego działania, diagnozę sytuacji i opis spodziewanych rezultatów działania; ofertę sporządza się według wzoru stanowiącego załącznik do rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 15 grudnia 2010 r. w sprawie wzoru oferty i ramowego wzoru umowy dotyczących realizacji zadania publicznego oraz wzoru sprawozdania z wykonania tego zadania (Dz. U. Nr 6, poz. 25),
 2. w przypadku składania (podpisania) oferty przez pełnomocnika – dokument potwierdzający upoważnienie do działania w imieniu oferenta podpisany przez osoby upoważnione do reprezentacji oferenta,
 3. kopia aktualnego odpisu z Krajowego Rejestru Sądowego, innego rejestru lub ewidencji,
 4. umowa partnerska o wspólnej realizacji zadania (jeśli dotyczy).


Kopie dokumentów winny być potwierdzone za zgodność z oryginałem na każdej stronie przez co najmniej jedną z osób upoważnionych do reprezentowania oferenta.

OFERTY NALEŻY SKŁADAĆ W ZAMKNIĘTYCH KOPERTACH OPATRZONYCH NAPISEM: „KONKURS – Pomoc w wychodzeniu z bezdomności”

Oferent jest związany złożoną ofertą do dnia rozstrzygnięcia konkursu tj. do 5 czerwca 2015 r., co potwierdza w pkt. 3 oświadczenia do oferty.

Ocenie merytorycznej nie zostaną poddane oferty:
 1. złożone po terminie wskazanym w ogłoszeniu,
 2. złożone na nieprawidłowym formularzu,
 3. skierowane do organu innego niż Wojewoda Łódzki,
 4. złożone przez podmiot, który nie prowadzi działalności na rzecz osób bezdomnych i/lub zagrożonych bezdomnością,
 5. złożone przez podmioty nieuprawnione do wzięcia udziału w konkursie,
 6. niespełniające warunków dotyczących udziału wkładu własnego,
 7. zawierające błędy rachunkowe,
 8. niekompletne co do wymaganego zestawu dokumentów,
 9. podpisane przez osoby nieuprawnione do reprezentowania podmiotu.
Przy merytorycznej ocenie oferty uwzględniane będą:
 1. zadeklarowana przez podmiot składający ofertę jakość działania oraz zakładane rezultaty (0-14 pkt),
 2. opis potrzeb wskazujących na konieczność dofinansowania ze środków Wojewody Łódzkiego działań realizowanych w ramach zadania publicznego, opis ich przyczyn oraz skutków (0-2 pkt),
 3. harmonogram działań (0-2 pkt),
 4. przedstawiona we wniosku kalkulacja kosztów realizacji zadania oraz oczekiwana wysokość dotacji – powinny zostać sporządzone i przedstawione w sposób wiarygodny i uwzględniający istniejące realia (0-2 pkt).


Maksymalna liczba punktów, jaką można w sumie uzyskać po dokonaniu oceny merytorycznej wynosi 20 punktów.

Oferty zostaną sklasyfikowane wg następujących grup:

- Grupa I – pkt. 18-20 (oferty bardzo dobre),
- Grupa II – pkt. 14-17 (oferty dobre),
- Grupa III – pkt. 11-13 (oferty przeciętne),
- Grupa IV – pkt. 0-10 (oferty słabe lub nie spełniające celów zadania).

Dotacje na dofinansowanie realizacji zadania publicznego zostaną przyznane podmiotom uprawnionym rozpoczynając od ofert ocenionych na maksymalną liczbę punktów aż do wyczerpania kwoty przeznaczonej na zadanie.

Oferty należy złożyć do dnia 15 maja 2015 r. (liczy się data wpływu oferty) na adres Wydziału Polityki Społecznej Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego w Łodzi, 90-502 Łódź, ul. Żeromskiego 87, lub w sekretariacie tego Wydziału (pok. 101).

Oferty zostaną rozpatrzone w terminie 21 dni od upływu terminu składania ofert zgodnie z zasadami określonymi w art. 15 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. Złożone oferty będą weryfikowane pod względem formalnym i merytorycznym przez Komisję konkursową powołaną przez Wojewodę Łódzkiego. Decyzję o udzieleniu dotacji podejmuje Wojewoda Łódzki. Od decyzji Wojewody Łódzkiego nie przysługuje odwołanie.

Wyniki konkursu zostaną podane do publicznej wiadomości poprzez zamieszczenie informacji w BIP na stronie www.lodzkie.eu oraz na stronie internetowej Wydziału Polityki Społecznej www.pomoc.lodzkie.eu

Oferty zostaną ocenione wg kryteriów zawartych w karcie oceny formalnej oferty konkursowej i karcie oceny merytorycznej oferty konkursowej. Niespełnienie choćby jednego warunku formalnego będzie powodowało uzyskanie oceny negatywnej. Oferta taka nie będzie oceniana pod względem merytorycznym. W przypadku oceny merytorycznej, oferty podmiotów, które zostaną zakwalifikowane do Grupy IV nie będą podległy dofinansowaniu.

Złożenie oferty nie jest równoznaczne z zapewnieniem przyznania dotacji lub przyznaniem dotacji w oczekiwanej wysokości. Zakres i warunki realizacji zadania zostaną określone w umowie zawartej z oferentem/oferentami wybranymi w konkursie.

W przypadku otrzymania dotacji niższej niż wnioskowana, oferent zobowiązany będzie do przedłożenia korekty kalkulacji przewidywanych kosztów realizacji zadania wyłącznie w zakresie różnicy pomiędzy wnioskowaną, a przyznaną kwotą dotacji. Korekta nie może dotyczyć zmniejszenia udziału własnego. W przypadku otrzymania niższej niż wnioskowana kwota dotacji, oferent może zrezygnować z realizacji zadania. Rezygnacja wymaga formy pisemnej.

W przypadku nie podpisania przez oferenta umowy z Wojewodą Łódzkim w terminie 30 dni od dnia wezwania do jej podpisania uznaje się, że oferent zrezygnował z realizacji zadania. Wezwanie do podpisania umowy może być przekazane drogą pisemną lub za pomocą środków komunikacji elektronicznej.

Oferent, który otrzyma dotację, zobowiązany jest zakończyć realizację projektu do dnia 31 grudnia 2015 r. oraz rozliczyć się z przyznanej dotacji w formie sprawozdania finansowego i merytorycznego do dnia 30 stycznia 2016 r. na formularzu określonym w rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 15 grudnia 2010 r. w sprawie wzoru oferty i ramowego wzoru umowy dotyczących realizacji zadania publicznego oraz wzoru sprawozdania z wykonania tego zadania (Dz. U. z 2011 r. Nr 6, poz. 25). Sprawozdanie należy przesłać na adres: Łódzki Urząd Wojewódzki Wydział Polityki Społecznej, ul. Żeromskiego 87, 90-502 Łódź.

Informujemy, że zgodnie z art. 9 ustawy z dnia 17 grudnia 2004 r. o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych, naruszeniem dyscypliny finansów publicznych jest:

 1. wydatkowanie dotacji niezgodnie z przeznaczeniem określonym przez udzielającego dotację,
 2. nierozliczenie w terminie otrzymanej dotacji,
 3. niedokonanie w terminie zwrotu dotacji w należnej wysokości.
Dodatkowe informacje można uzyskać w Wydziale Polityki Społecznej Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego w Łodzi pod numerem tel. 42 664-20-32 (Joanna Wierzbicka – z-ca kierownika oddziału wsparcia i integracji).

Pliki do pobrania: