Ogłoszenia o konkursach
Otwarty konkurs ofert na realizację w 2010 r. zadania publicznego z zakresu pomocy społecznej pod nazwą "Wsparcie społeczne dla osób chorych psychicznie oraz z niepełnosprawnością intelektualną i fizyczną" (19 maja 2010)
WOJEWODA ŁÓDZKI


Na podstawie art. 5 ust. 4 pkt 2, art. 11 ust. 1 pkt 1 i art. 13 ust. 1ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. Nr 96, poz. 873 ze zmianami)

ogłasza otwarty konkurs ofert

dla organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie,

na realizację w 2010 r. zadania publicznego z zakresu pomocy społecznej pn. :
Wsparcie społeczne dla osób chorych psychicznie oraz z niepełnosprawnością intelektualną i fizyczną.

Przewidywany termin realizacji zadania: od 15 lipca do 15 grudnia 2010 r.

W bieżącym roku w budżecie Wojewody Łódzkiego na wykonanie zadania objętego konkursem zaplanowano środki finansowe w wysokości 48.000,00 zł(Dział 852, Rozdział 85295).

W roku 2009 Wojewoda Łódzki na realizację powyższego zadania przekazał środki finansowe w kwocie 44.550,00 zł.

Środki finansowe przekazane przez Wojewodę Łódzkiego na realizację zadania mogą być przeznaczone na:
 • doskonalenie i promowanie umiejętności społecznych osób niepełnosprawnych i chorych psychicznie,
 • dofinansowanie recept,
 • prowadzenie punktów wsparcia, terapie grupowe i indywidualne, poradnictwo.
Ze względu na cel i zakres zadania finansowanie nie obejmuje:
 • wydatków inwestycyjnych,
 • finansowania opłat stałych, związanych z bieżącą działalnością placówek takich jak: należność za czynsz, nośniki energii i ciepła, dostawa wody, odprowadzanie ścieków, opłaty telekomunikacyjne i inne,
 • wynagrodzenia związanego z zatrudnieniem na podstawie umowy o pracę,
 • szkolenia kadry pomocy społecznej,
 • organizacji wypoczynku,
 • dożywiania,
 • prowadzenia rehabilitacji osób niepełnosprawnych.


Wymagane dokumenty warunkujące przyznanie dotacji:
 1. dokładnie i czytelnie wypełniony formularz oferty o dotację, zawierający precyzyjny opis planowanego działania, diagnozę sytuacji i opis spodziewanych rezultatów działania; ofertę sporządza się według wzoru stanowiącego załącznik do rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 27 grudnia 2005 r. w sprawie wzoru oferty realizacji zadania publicznego, ramowego wzoru umowy o wykonanie zadania publicznego i wzoru sprawozdania z wykonania tego zadania (Dz. U. Nr 264, poz. 2207),
 2. aktualny odpis z rejestru lub odpowiednio wyciąg z ewidencji lub inne dokumenty potwierdzające status prawny oferenta i umocowanie osób go reprezentujących (ważne 3 miesiące),
 3. kopia aktualnego statutu organizacji,
 4. sprawozdanie finansowe z działalności w roku ubiegłym (bilans, rachunek wyników lub rachunek zysków i strat, informacja dodatkowa),
 5. sprawozdanie merytoryczne za rok ubiegły zawierające ocenę efektywności projektów realizowanych przez organizację,
 6. aktualne rekomendacje dotyczące projektu (w przypadku programu lokalnego - wójt, burmistrz, prezydent lub osoba działająca z upoważnienia; w przypadku programu obejmującego całe województwo - Regionalne Centrum Polityki Społecznej) - wydane nie wcześniej niż 1 miesiąc przed dniem złożenia oferty,
 7. aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego oraz właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych potwierdzające odpowiednio, że oferent nie zalega z opłacaniem podatków, opłat oraz składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne, lub zaświadczeń, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert,
 8. dokument potwierdzający aktualny numer posiadanego przez organizację rachunku bankowego,
 9. deklarację o zamiarze odpłatnego lub nieodpłatnego wykonania zadania.

Kopie dokumentów musza być potwierdzone za zgodność z oryginałem na każdej stronie.

OFERTY NALEŻY SKŁADAĆ W ZAMKNIĘTYCH KOPERTACH OPATRZONYCH NAPISEM: "KONKURS - WSPARCIE SPOŁECZNE DLA OSÓB CHORYCH PSYCHICZNIE ORAZ Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIĄ INTELEKTUALNĄ I FIZYCZNĄ"

Oferty nie złożone w zamkniętej kopercie, złożone po terminie, sporządzone wadliwie, bądź niekompletnie co do wymaganego zestawu dokumentów bądź informacji lub opinii, jak również oferty dotyczące udzielenia dotacji na działania wykraczające poza określone zadania nie będą rozpatrywane ze względów formalnych.

Przy wyborze oferty dotyczącej realizacji zadania uwzględniane będą:
 • zadeklarowana przez podmiot składający ofertę jakość działania oraz zakładane rezultaty,
 • przedstawiona we wniosku kalkulacja kosztów realizacji zadania oraz oczekiwana wysokość dotacji - powinny zostać sporządzone i przedstawione w sposób wiarygodny i uwzględniający istniejące realia,
 • zadeklarowany własny wkład finansowy nie mniejszy niż 10% kosztów realizacji zadania

 • Za własny wkład finansowy uznaje się:
  1. własne środki finansowe jakie zostaną zaangażowane w realizację projektu (środki gotówkowe lub zgromadzone na koncie bankowym),
   lub
  2. wyceniony wkład rzeczowy - wartość (np. własne materiały i przedmioty, sprzęt techniczny),
   lub
  3. wycenioną pracę kadry podmiotu, w tym: wolontariuszy,
   lub
  4. wycenioną społeczną pracę członków stowarzyszenia,
   • rzetelność i terminowość oraz sposób rozliczenia dotacji przyznawanych w okresie poprzednim.

  Oferty należy złożyć do dnia 15 czerwca 2010 r.(liczy się data wpływu oferty) na adres Wydziału Polityki Społecznej Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego w Łodzi, ul. Roosevelta 18, lub w sekretariacie tego Wydziału (pok. 110).

  Oferty zostaną rozpatrzone w terminie 14 dni od upływu terminu składania ofert zgodnie z zasadami określonymi w art. 15 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

  Złożone oferty będą weryfikowane pod względem formalnym i merytorycznym przez Zespół opiniujący oferty powołany przez Wojewodę Łódzkiego. Decyzję o udzieleniu dotacji podejmuje Wojewoda Łódzki. O przyznaniu dotacji lub odrzuceniu oferty oferent/oferenci zostaną powiadomieni pisemnie.

  Złożenie oferty nie jest równoznaczne z zapewnieniem przyznania dotacji lub przyznaniem dotacji w oczekiwanej wysokości.
  Zakres i warunki realizacji zadania zostaną określone w umowie zawartej z oferentem/oferentami wybranymi w konkursie.

  W przypadku otrzymania dotacji niższej niż wnioskowana, oferent zobowiązany jest do przedłożenia korekty kalkulacji przewidywanych kosztów realizacji zadania wyłącznie w zakresie różnicy pomiędzy wnioskowaną, a przyznaną kwotą dotacji. Korekta nie może dotyczyć zmniejszenia udziału własnego.

  Zastrzega się możliwość odwołania konkursu bez podania przyczyny, przesunięcia terminu składania oraz zmiany terminu rozpoczęcia i zakończenia postępowania konkursowego.
  Informacja w tym zakresie zostanie podana do publicznej wiadomości poprzez ogłoszenie w BIP na stronie www.lodzkie.eu oraz na stronie internetowej Wydziału Polityki Społecznej www.pomoc.lodzkie.eu

  Dodatkowe informacje można uzyskać w Wydziale Polityki Społecznej Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego w Łodzi pod numerem tel. (042) 664-20-32 (Joanna Wierzbicka - Z-ca Kierownika Oddziału) lub (042) 664-20-09 (Elżbieta Chudy - Starszy inspektor).
Pliki do pobrania: