Pomoc społeczna
Pomoc społeczna jest instytucją polityki społecznej państwa, mającą na celu umożliwienie osobom i rodzinom przezwyciężanie trudnych sytuacji życiowych, których nie są one w stanie pokonać wykorzystując własne uprawnienia, zasoby i możliwości.

Pomoc społeczną organizują organy administracji rządowej i samorządowej, współpracując w tym zakresie, na zasadzie partnerstwa, z organizacjami społecznymi i pozarządowymi, Kościołem Katolickim, innymi kościołami, związkami wyznaniowymi oraz osobami fizycznymi i prawnymi.
(art. 2 ustawy o pomocy społecznej)

Pomoc społeczna wspiera osoby i rodziny w wysiłkach zmierzających do zaspokojenia niezbędnych potrzeb i umożliwia im życie w warunkach odpowiadających godności człowieka.
(art. 3 ust. 1 ustawy o pomocy społecznej)

Pomoc przyznają ośrodki pomocy społecznej, funkcjonujące w każdej gminie. Przed podjęciem decyzji o przyznaniu pomocy pracownik ośrodka przeprowadza rodzinny wywiad środowiskowy. Osoba wnioskująca o przyznanie pomocy powinna okazać dokumenty poświadczające wysokość dochodu w rodzinie. Przez rodzinę rozumie się osoby spokrewnione lub niespokrewnione pozostające w faktycznym związku, wspólnie zamieszkujące i gospodarujące.

Pomoc w formie świadczenia pieniężnego może zostać przyznana, jeśli dochód na osobę w rodzinie nie przekracza 456 zł, a dla osoby samotnej - 542 zł.
Świadczenia z pomocy społecznej są zwolnione z podatku dochodowego od osób fizycznych.

Wyszukiwarka placówek pomocy społecznej funkcjonujących na terenie województwa łódzkiego