Komunikaty i obwieszczenia
Program wieloletni „POSIŁEK W SZKOLE I W DOMU” - wnioski o dotacje na rok 2019 (8 stycznia 2019)
Z dniem 1 stycznia 2019 r. weszła w życie uchwała nr 140 Rady Ministrów w sprawie ustanowienia wieloletniego rządowego programu "Posiłek w szkole i w domu" na lata 2019-2023. Celem Programu jest zapewnienie pomocy osobom starszym, niepełnosprawnym, o niskich dochodach oraz dzieciom i uczniom, którzy wychowują się w rodzinach znajdujących się w trudnej sytuacji. Program przewiduje wsparcie finansowe gmin w udzieleniu pomocy w formie posiłku, świadczenia pieniężnego w postaci zasiłku celowego na zakup posiłku lub żywności oraz świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych.

W programie wprowadzono istotne zmiany:
 1. opracowane zostały moduły:
  • moduł 1 dla dzieci do czasu podjęcia nauki w szkole podstawowej i uczniów do czasu ukończenia szkoły ponadpodstawowej lub szkoły ponadgimnazjalnej,
  • moduł 2 dla osób dorosłych, spełniających warunki otrzymania pomocy, wskazane w ustawie o pomocy społecznej, oraz spełniających kryterium dochodowe w wysokości 150% kryterium, o którym mowa w art. 8 ww. ustawy, osobom i rodzinom znajdującym się w sytuacjach wymienionych w art. 7 ustawy o pomocy społecznej, w szczególności osobom starszym, chorym i niepełnosprawnym,
 2. w części VII Programu wprowadzono obowiązek monitorowania przez gminę realizacji programu na jej terenie i przekazywania do dnia 20 stycznia roku następnego do wojewody informacji rocznej, zawierającej szczegółowe dane wynikające z części VII.1 pkt.2 Programu.


W związku z powyższym przypominamy, że gminy, które planują realizować Program i ubiegać się o dotację z budżetu państwa, są zobowiązane do złożenia odpowiedniego wniosku (sprawozdanie jednorazowe OwiI-KKK-1/2019).

Wniosek podpisany przez osobę upoważnioną należy przesłać w formie elektronicznej za pośrednictwem aplikacji CAS (Centralna Aplikacja Statystyczna)

najpóźniej do dnia 31 stycznia 2019 r.

oraz w formie papierowej (podpisany przez Wójta / Burmistrza / Prezydenta) na adres:

Wydział Rodziny i Polityki Społecznej,
ul. Żeromskiego 87,
90-502 Łódź

Przy ustalaniu wysokości dotacji dla gminy uwzględnione zostaną:
 1. liczba dzieci i młodzieży wymagających pomocy,
 2. liczba osób dorosłych wymagających pomocy,
 3. średni koszt posiłku,
 4. przewidywany koszt dowozu posiłków (wyłącznie koszty zakupu paliwa),
 5. sytuacja finansowa gminy.


Na uzasadniony wniosek wójta/burmistrza/prezydenta miasta Wojewoda Łódzki może wyrazić zgodę na zwiększenie dotacji, z tym że udział środków własnych gminy nie może wynosić mniej niż 20% przewidywanych kosztów realizacji Programu.

Przy rozpatrywaniu powyższych wniosków pod uwagę będą brane niżej wymienione kryteria:
 1. stopa bezrobocia w gminie,
 2. liczba osób objętych programem na terenie gminy w latach 2017 - 2019,
 3. stosunek liczby osób objętych programem w 2018 roku na terenie gminy do liczby osób zgłoszonych we wniosku w roku 2019,
 4. stosunek liczby osób korzystających z pomocy w formie świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności (zasiłek celowy) do liczby osób ogółem objętych pomocą w 2018 roku w ramach programu,
 5. różnica w cenie posiłku w 2019 roku do roku 2018,
 6. ,li>przy ocenie wniosku pod uwagę zostanie wzięty wskaźnik "G" (podstawowych dochodów podatkowych przypadających na mieszkańca gminy w 2018 r.).


oraz

uzasadnienie dotyczące obniżenia udziału środków własnych gminy w przewidywanych kosztach realizacji Programu, zawarte w części II wniosku "Dodatkowe informacje".

Złożenie wniosku nie jest równoznaczne z zapewnieniem przyznania dotacji lub przyznaniem dotacji w oczekiwanej wysokości.
Wysokość dotacji i udział procentowy gminy w ogólnym koszcie realizacji Programu zostaną określone w umowie. W wyjątkowych sytuacjach Wojewoda Łódzki może podnieść lub obniżyć ocenę wniosku z własnej inicjatywy lub na wniosek Wydziału Rodziny i Polityki Społecznej ŁUW. Wypłata pierwszej transzy środków przeznaczonych na realizację Programu w roku 2019 nastąpi po podpisaniu przez jednostkę umowy z Wojewodą Łódzkim.

Podstawa: Uchwała Nr 140 Rady Ministrów z dnia 15 października 2018 r. w sprawie ustanowienia wieloletniego rządowego programu wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019 – 2023, (M.P. z 2018 r. poz. 1007).
Pliki do pobrania: