Komunikaty i obwieszczenia
Program „Opieka 75+” - zwiększenie dostępności do usług opiekuńczych oraz usług specjalistycznych dla osób w wieku 75+ i więcej, zamieszkałych na terenach gmin do 60 tys. mieszkańców. (15 grudnia 2018)
Celem tego programu jest zapewnienie osobom w wieku 75+ i więcej, samotnym ale również pozostającym w rodzinach, wsparcia i pomocy, adekwatnej do potrzeb i możliwości wynikających z wieku i stanu zdrowia, poprzez rozszerzenie wachlarza dostępności do usług opiekuńczych, w tym specjalistycznych usług opiekuńczych świadczonych w miejscu zamieszkania (z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi).

Program skierowany jest do małych gmin, liczących nie więcej niż 60 tyś. mieszkańców. Na wsparcie finansowe w wypełnianiu zadań własnych o charakterze obowiązkowym mogą liczyć te gminy, które samodzielnie realizują usługi opiekuńcze (tj. przez pracowników ośrodków pomocy społecznej, urzędów gmin, lub innych jednostek organizacyjnych) bądź przez spółdzielnie socjalne osób prawnych, których założycielami są jednostki samorządu terytorialnego.

Gminy przystępujące do programu mogą ubiegać się o dotację celową wysokości do 50% przewidywanych kosztów realizacji zadania. Środki finansowe z programu „Opieka 75+” mogą być przeznaczone na dofinansowanie usług opiekuńczych lub specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób, które:

  • objęte były dofinansowaniem programu „Opieka 75+” w 2018 r. i będą miały przyznane usługi opiekuńcze lub specjalistyczne usługi opiekuńcze w 2019 r.
  • nie korzystały z usług opiekuńczych w 2018 r. Wzory formularzy dotyczące zapotrzebowania na środki z rezerwy celowej na realizację przedmiotowych usług przez gminy, są zamieszczone w Centralnej Aplikacji Statystycznej w formie sprawozdania jednorazowego oznaczonych symbolami: DPS-III-148-WS/2018 i DPS-III-149-WS/2018.


W załączeniu Program „Opieka 75+”na rok 2019.
Pliki do pobrania: