Aktualności
Wyniki edycji 2019 Programu wieloletniego „Senior+”. Warunek otrzymania dotacji. (12 lutego 2019)


Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, w dniu 12 lutego 2019 r. poinformowało na stronie internetowej o rozstrzygnięciu otwartego konkursu ofert w ramach Programu wieloletniego "Senior+" na lata 2015 -2020, Edycja 2019.

Pełne wyniki dostępne są na stronie Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej i stronie poświęconej seniorom.

Ponadto, poniżej w zakładce: pliki do pobrania.

W ramach procedury konkursowej Ministerstwo zakwalifikowało do Programu wszystkie jednostki samorządu terytorialnego z województwa łódzkiego, które złożyły oferty w ramach modułu 1 i modułu 2 konkursu tj. ogółem 24 jednostki na łączną kwotę: 2.149.944,60 zł.

WARUNEK OTRZYMANIA DOTACJI

Zgodnie z zapisami części VI Programu, w celu otrzymania przyznanego dofinansowania, jednostki samorządu terytorialnego, które zostały wybrane i zakwalifikowane przez Ministerstwo do dofinansowania, zobowiązane są w terminie 10 dni kalendarzowych od dnia ogłoszenia wyników konkursu przez Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej tj. najpóźniej do 22 lutego 2019 r. dostarczyć do Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego w Łodzi oświadczenie o przyjęciu dotacji. Przedmiotowe oświadczenie należy złożyć (według załączonego wzoru) w Wydziale Rodziny i Polityki Społecznej Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego w Łodzi, ul. Żeromskiego 87, 90-502 Łódź. Za datę złożenia oświadczenia uznaje się datę wpływu do urzędu, przy czym przez złożenie oświadczenia rozumie się również wysłanie zeskanowanego oświadczenia podpisanego przez osobę upoważnioną (osobę/osoby upoważnione tj. wójta/burmistrza/prezydenta miasta oraz skarbnika-kontrasygnata) na adres mailowy urzędu (adres e-mail Wydziału Rodziny i Polityki Społecznej: oraz
). W takim przypadku oryginał oświadczenia należy dostarczyć/dosłać na wskazany wyżej adres.

Zapraszamy do bieżącego śledzenia informacji zamieszczanych na stronie internetowej Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej oraz strony internetowej Wydziału Rodziny i Polityki Społecznej Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego w Łodzi.

Informacje o dalszych czynnościach związanych z realizacją Programu podawane będą na bieżąco na stronie internetowej Wydziału Rodziny i Polityki Społecznej i/lub przekazywane drogą elektroniczną na wskazane w ofertach adresy e-mail. W przypadku ewentualnych wątpliwości, informacje telefoniczne można uzyskać w Wydziale Rodziny i Polityki Społecznej Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego w Łodzi pod numerem telefonu:
(42) 664 20 07, (42) 664 20 60 a w przypadku modułu 1 pod numerem telefonu: (42) 664 10 93 i (42) 664 20 69.

Jednocześnie informujemy, że jednostki samorządu terytorialnego, które będą chciały wziąć jeszcze udział w tegorocznej edycji konkursu, będą miały taką szansę w drugim naborze otwartego konkursu ofert w ramach programu wieloletniego „Senior+” na lata 2015-2020, edycja 2019 , które Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej planuje opublikować w najbliższym czasie na stronach internetowych Ministerstw pod adresem: www.gov.pl/rodzina oraz www.senior.gov.pl.

Wieloletni program „Senior+” jest skierowany do jednostek samorządu terytorialnego. Jego celem jest zwiększenie aktywnego uczestnictwa w życiu społecznym osób starszych. W ramach programu rozbudowywana jest sieć Dziennych Domów oraz Klubów „Senior+”.

O dofinansowanie ubiegać mogą się gminy, powiaty i samorządy województw. Dotacja może być przeznaczona na utworzenie i wyposażenie Dziennych Domów i Klubów „Senior+”.