Aktualności
Pierwszy etap procedury konkursowej PROGRAM SENIOR+ EDYCJA 2019 w województwie łódzkim zakończony. (24 stycznia 2019)
W województwie łódzkim zakończony został pierwszy etap procedury konkursowej w sprawie oceny i kwalifikacji ofert złożonych przez jednostki samorządu terytorialnego w ramach Programu wieloletniego "Senior+" na lata 2015-2020 w edycji 2019. W dniu 24 stycznia 2019 r., zgodnie z ogłoszeniem Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej o otwartym konkursie ofert - PROGRAM WIELOLETNI "SENIOR+" na lata 2015-2020, edycja w 2019 r., Wydział Rodziny i Polityki Społecznej Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego w Łodzi przekazał do Departamentu Polityki Senioralnej w Ministerstwie Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej do dalszego postępowania konkursowego:
  • zestawienie ofert zakwalifikowanych do Programu w ramach modułu 1 - jednorazowe wsparcie finansowe na utworzenie lub wyposażenie placówki typu "Senior+";
  • listę ofert konkursowych zakwalifikowanych do Programu w module 2 - zapewnienie funkcjonowania już istniejących placówek;
  • zbiorcze zapotrzebowanie kwoty dotacji na realizację Programu w module 2.


W tegorocznej edycji konkursu 24 jednostki samorządu terytorialnego z terenu województwa łódzkiego złożyły ogółem 24 oferty konkursowych (7 w ramach modułu 1 oraz 17 w ramach modułu 2). Żadna oferta ze względów formalnych nie została odrzucona. Wykaz jednostek samorządu terytorialnego zakwalifikowanych w tegorocznej edycji konkursu na poziomie wojewódzkim znajduje się poniżej w plikach do pobrania. Wnioskowana przez ww. jednostki łączna kwota dotacji na realizację zadania wyniosła: 2.149.944,60 zł.

Wyjaśniamy, że złożenie i zakwalifikowanie oferty do ww. Programu na poziomie wojewódzkim tj. w przypadku:
  • modułu 1 - umieszczenie w zestawieniu ofert zakwalifikowanych do Programu (łącznie na kwotę: 933.932,00 zł);
  • modułu 2 - umieszczenie na liście ofert zakwalifikowanych do Programu (łącznie na kwotę: 1.216.012,60 zł), nie jest równoznaczne z przyznaniem, przez właściwego Ministra, dotacji we wnioskowanej i rekomendowanej na poziomie wojewódzkim wysokości.

Sposób wyboru ofert opisany jest m.in. w części V Programu, a kryteria wyboru ofert, tryb stosowany przy ich wyborze i terminy dotyczące wyboru ofert szczegółowo uregulowano również w części V oraz w części VI ogłoszenia o otwartym konkursie ofert. Zgodnie z Programem, odrzucenie oferty w wyniku oceny formalnej, a także nieprzyznanie dotacji, jest ostateczne i nie podlega procedurom odwoławczym.

Ostateczne wyniki konkursu zostaną ogłoszone do dnia 28 lutego 2019 r. na stronie internetowej Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej oraz na stronie internetowej poświęconej seniorom. Jednostki samorządu terytorialnego, które zostały umieszczone odpowiednio: w zestawieniu bądź na liście ofert zakwalifikowanych do Programu zapraszamy do bieżącego śledzenia informacji zamieszczanych na stronie internetowej Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej oraz strony internetowej Wydziału Rodziny i Polityki Społecznej Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego w Łodzi.

Ważna informacja dla JST uczestniczących w module 2 konkursu. W ramach tegorocznej edycji konkursu dodatkowym załącznikiem do zawieranych umów dotacyjnych będzie dokument określający zasady funkcjonowania placówki (np. regulamin lub statut). Prosimy o zwrócenie szczególnej uwagi na zapisy zawarte w części VII pkt 5 i pkt 6 ogłoszenia o konkursie i ich stosowanie.