Aktualności
Sprawozdania z realizacji Edycji 2018 Programu Wieloletniego „Senior+”. (7 stycznia 2019)
KOMUNIKAT DLA JST REALIZUJĄCYCH ZADANIE W RAMACH EDYCJI 2018 KONKURSU W OPARCIU O ZAWARTE Z WOJEWODĄ ŁÓDZKIM UMOWY. WAŻNE TERMINY !
  1. Zgodnie z zapisami zawartymi w części IV.3 pkt 4 ppkt 6 i części IX pkt 1-3 Programu Wieloletniego „Senior+” na lata 2015-2020 oraz treścią § 10 ust. 1 i ust. 2, § 6 ust. 5 umów o dofinansowanie zadania, termin na złożenie sprawozdania końcowego z realizacji zadania upływa 30 stycznia 2019 r. Wobec powyższego wszystkie JST proszone są o sporządzenie ww. sprawozdania według wzoru stanowiącego załącznik do ogłoszenia otwartego konkursu ofert w ramach Programu Wieloletniego „Senior+” na lata 2015-2020 w Edycji 2018;
  2. Termin na złożenie sprawozdania z trwałości realizacji zadania za rok ubiegły upływa 30 stycznia 2019 r.;


Sprawozdania (w wersji papierowej i elektronicznej) dotyczące realizacji zadania MODUŁ 1 i MODUŁ 2 - należy składać na adres : Łódzki Urząd Wojewódzki w Łodzi, Wydział Rodziny i Polityki Społecznej, ul. Żeromskiego 87, 90-502 Łódź, a w wersji elektronicznej za pośrednictwem platformy ePUAP: /lodzuw/skrytka. Ponadto, w wersji elektronicznej edytowalnej na adres e-mail: PS@lodz.uw.gov.pl oraz ewa.wasowska-luszczyk@lodz.uw.gov.pl

Kontakt telefoniczny: Moduł 1 - 42 664 10 93
Moduł 2 - 42 664 20 07 lub 20-60.