Aktualności
Program asystent rodziny i koordynator rodzinnej pieczy zastępczej na rok 2018 (21 grudnia 2018)
Wydział Rodziny i Polityki Społecznej Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego w Łodzi  informuje, że 20 grudnia 2018 roku w Centralnej Aplikacji Statystycznej została opublikowana elektroniczna wersja sprawozdania końcowego z realizacji zadań pod nazwą:

OR-MH-2ar/2018 - dot. asystenta rodziny,
OR-MH-1krpz/2018 - dot. koordynatora rodzinnej pieczy zastępczej.

Jednocześnie proszę pamiętać o obowiązku zachowania terminu sporządzenia sprawozdania w aplikacji CAS , a mianowicie nie później niż w terminie 15 dni od dnia zakończenia realizacji zadania i nie później niż do dnia 15 stycznia 2019 r. Po zatwierdzeniu przez Wojewodę sprawozdania w aplikacji CAS, Beneficjent zobowiązany jest przesłać papierową wersję zatwierdzonego sprawozdania do Wydziału Rodziny i Polityki Społecznej Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego w Łodzi ul. Żeromskiego 87, 90-502 Łódź.

Powyższe sprawozdanie należy wypełniać zgodnie z układem wydatków zawartym w załączniku nr 1 do umowy- Opisie realizowanego zadania w zaokrągleniu do pełnych złotych.

Sprawę prowadzą pracownicy Oddziału do Spraw Rodziny Wydziału Rodziny i Polityki Społecznej Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego w Łodzi – Pani Milena Herman starszy specjalista 42 664 20 21 oraz Pani Karolina Michalak starszy specjalista 42 664 20 26.