Aktualności
Ogłoszenie o otwartym konkursie ofert „Pokonać bezdomność. Program pomocy osobom bezdomnym” - Edycja 2019 (19 grudnia 2018)
Informujemy, że w dniu 4 grudnia 2018 r. Pani Elżbieta Rafalska, Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej ogłosiła otwarty konkurs ofert w ramach Programu „Pokonać bezdomność. Program pomocy osobom bezdomnym”, w którym wprowadzono kilka zmian w porównaniu do wcześniejszej wersji Programu.

Edycja 2019 to nowe rozwiązania w programie. W module III dodano możliwość utworzenia nowych placówek dla osób bezdomnych. Moduł IV rozszerzony jest o organizację 12 spotkań w województwach poświęconych m. in.: mieszkalnictwu, streetworkingowi, współpracy gmin z organizacjami pozarządowymi w procesie pomocy i wsparcia osób bezdomnych.

Głównym celem Programu jest inspirowanie i wspieranie działań nakierowanych na przeciwdziałanie i rozwiązywanie problemu bezdomności.

W ramach celu głównego Programu wyznaczone są cztery Moduły wraz z celami szczegółowymi:
 • MODUŁ I: PROFILAKTYKA
  Cel: Zapobieganie bezdomności przez prowadzenie działań profilaktycznych;
 • MODUŁ II: AKTYWIZACJA
  Cel: Prowadzenie działań aktywizujących skierowanych do osób bezdomnych;
 • MODUŁ III: INFRASTRUKTURA
  Cel: Wsparcie podmiotów w dostosowaniu prowadzonych przez nie placówek świadczących usługi dla osób bezdomnych do obowiązujących standardów.
 • MODUŁ IV: INNOWACYJNOŚĆ
  Cel : Inspirowanie do wdrażania nowych rozwiązań w zakresie pomocy osobom bezdomnym.


Dotację można uzyskać na realizację działań w ramach następujących Modułów i celów szczegółowych:

MODUŁ I: PROFILAKTYKA Cel: Zapobieganie bezdomności przez prowadzenie działań profilaktycznych

MODUŁ II: AKTYWIZACJA Cel: Prowadzenie działań aktywizujących skierowanych do osób bezdomnych

MODUŁ III: INFRASTRUKTURA Cel: Dostosowanie placówek świadczących usługi dla osób bezdomnych do obowiązujących standardów

MODUŁ IV: INNOWACYJNOŚĆ Cel: inspirowanie do wdrażania nowych rozwiązań w zakresie pomocy osobom bezdomnym

W bieżącym roku na realizację Programu „Pokonać bezdomność. Program pomocy osobom bezdomnym” Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej przeznaczyła kwotę 6 000 000 zł.

Kwota dotacji Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej nie może być wyższa niż 90% całkowitej kwoty przeznaczonej na realizację projektu, natomiast minimum 10% kwoty przeznaczonej na realizację projektu powinien stanowić wkład własny oferenta.

Oferty konkursowe (z dopiskiem na kopercie „Pokonać bezdomność. Program pomocy osobom bezdomnym”) prosimy przesłać do Wydziału Rodziny i Polityki Społecznej Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego w Łodzi, 90-502 Łódź, ul. Żeromskiego 87 (liczy się data stempla pocztowego) lub dostarczyć osobiście w nieprzekraczalnym terminie do 7 stycznia 2019 r.

Szczegółowe informacje o konkursie znajdują się na stronie internetowej Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej.