Aktualności
Konkurs 2018 - Wsparcie społeczne dla osób z niepełnosprawnością oraz osób w wieku emerytalnym. (11 kwietnia 2018)
Na podstawie art. 13 ust. 1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (j.t. z 2018 r. Dz. U. poz. 450)

WOJEWODA ŁÓDZKI


ogłasza otwarty konkurs ofert


dla organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, na wsparcie realizacji w 2018 r. zadania publicznego z zakresu pomocy społecznej.

I. OPIS ZADANIA

Celem zadania publicznego jest szeroko rozumiana reintegracja oraz poprawa jakości życia osób niepełnosprawnych i osób w wieku emerytalnym – mieszkańców województwa łódzkiego znajdujących się w trudnej sytuacji życiowej.
Rodzaj zadania publicznego – Pomoc społeczna, w tym pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywanie szans tych rodzin i osób
Tytuł zadania publicznego – Wsparcie społeczne dla osób z niepełnosprawnością oraz osób w wieku emerytalnym

Uwaga ! Dla potrzeb niniejszego konkursu :
 • osoba z niepełnosprawnością –oznacza osobę chorą psychicznie i/lub osobę z niepełnosprawnością intelektualną lub fizyczną, znajdującą się w trudnej sytuacji życiowej, posiadającą orzeczony stopień niepełnosprawności,
 • osoba w wieku emerytalnym – oznacza osobę powyżej 60 roku życia, niezależnie od jej statusu zawodowego, znajdującą się w trudnej sytuacji życiowej.


 • II. TERMIN I WARUNKI REALIZACJI ZADANIA

  Realizacja zadania publicznego rozpocznie się nie wcześniej niż 1 sierpnia 2018 r., a zakończy nie później niż 31 grudnia 2018 r.

  Oferent, który otrzyma dotację, zobowiązany jest zakończyć realizację projektu do dnia 31 grudnia 2018 r. oraz rozliczyć się z przyznanej dotacji w formie sprawozdania finansowego i merytorycznego do dnia 30 stycznia 2019 r. na formularzu określonym w załączniku nr 5 do rozporządzeniu Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 17 sierpnia 2016 r. w sprawie wzorów ofert i ramowych wzorów umów dotyczących realizacji zadań publicznych oraz wzorów sprawozdań z wykonania tych zadań (Dz. U. poz. 1300). Sprawozdanie należy przesłać na adres: Łódzki Urząd Wojewódzki Wydział Rodziny i Polityki Społecznej, ul. Żeromskiego 87, 90-502 Łódź.
  Szczegółowe warunki realizacji zadania regulować będzie umowa zawarta pomiędzy Wojewodą Łódzkim a wybranym zleceniobiorcą (oferentem). Ramowy wzór umowy stanowi załącznik nr 3 do ww. rozporządzenia Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej.

  III. WYSOKOŚĆ ŚRODKÓW FINANSOWYCH

  W bieżącym roku w budżecie Wojewody Łódzkiego na wykonanie zadania objętego konkursem zaplanowano środki finansowe w wysokości 110.000 zł (Dział 852, Rozdział 85295).
  W roku 2017 Wojewoda Łódzki na realizację powyższego zadania przekazał organizacjom pozarządowym oraz podmiotom wymienionym w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie środki finansowe w łącznej kwocie 110.000 zł.

  IV. ZASADY KONKURSU I PRZYZNANIA DOTACJI

  Do konkursu mogą przystąpić organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, które spełniają łącznie następujące warunki:
  • prowadzą działalność statutową na rzecz osób niepełnosprawnych i/lub na rzecz osób w wieku emerytalnym,
  • zamierzają realizować zadanie na rzecz mieszkańców województwa łódzkiego.

  Środki finansowe pochodzące z przyznanej dotacji mogą być przeznaczone wyłącznie na pokrycie wydatków, które:
  • są niezbędne do realizacji zadania,
  • spełniają wymogi racjonalnego i oszczędnego gospodarowania środkami publicznymi z zachowaniem zasady uzyskiwania najlepszych efektów z danych nakładów,
  • zostały faktycznie poniesione w terminie określonym w umowie i są poparte stosownymi dokumentami (fakturami, rachunkami).


  Środki finansowe przekazane przez Wojewodę Łódzkiego mogą zostać przeznaczone na:
  • reintegrację kulturalno-oświatową (bilety wstępu do kin, teatrów, muzeów, galerii, filharmonii, itp. placówek kulturalno-oświatowych),
  • rekreację i aktywność fizyczną (bilety/karnety na basen, fitness, aerobik, jogę; opłacenie instruktora nordic walking, itp.),
  • zorganizowanie i przeprowadzenie warsztatów artystycznych np. taniec, tkactwo, fotografia, rzeźba, malarstwo, itp. (umowy zlecenia lub umowy o dzieło ze specjalistami przeprowadzającymi warsztaty, materiały niezbędne do ich przeprowadzenia).

  Zakres dofinansowania nie obejmuje:
  • zobowiązań powstałych przed datą zawarcia umowy,
  • zakupu wyżywienia,
  • wydatków na budowę, zakup budynków lub lokali, zakup gruntów oraz środków trwałych, których jednostkowy koszt przekracza kwotę 3.500,00 zł,
  • wydatków związanych z działalnością gospodarczą,
  • finansowania opłat stałych, związanych z bieżącą działalnością placówek,
  • wynagrodzenia związanego z zatrudnieniem,
  • kosztów wynajmu pomieszczeń,
  • kosztów obsługi administracyjnej i prawnej,
  • szkolenia kadry.


  Wnioskowana kwota dotacji nie może być większa niż 10.000,00 zł.
  Udział kwoty dotacji w całkowitych kosztach zadania publicznego nie może być wyższy niż 80%.
  Wkład własny nie może być mniejszy niż 25% wnioskowanej kwoty dotacji.
  Wkład własny powinny stanowić w całości lub częściowo środki finansowe, którymi dysponuje podmiot uprawniony (własne lub pochodzące z innych źródeł) – nie może to być wyłącznie wkład osobowy i/lub wkład rzeczowy.

  Za własny wkład uznaje się zaangażowane w realizację zadania:
  1. środki finansowe własne i/lub świadczenia pieniężne od odbiorców zadania publicznego i/lub środki finansowe z innych źródeł publicznych,

  2. oraz
  3. wyceniony wkład rzeczowy (np. własne materiały i przedmioty, sprzęt techniczny, darowizny),

  4. i/lub
  5. wyceniony wkład osobowy, w tym: wolontariusze, społeczna praca członków stowarzyszenia.

  Udokumentowanie wkładu własnego w formie wkładu osobowego w sprawozdaniu końcowym z realizacji zadania nastąpi poprzez przedstawienie imiennych list wolontariuszy i/lub osób świadczących pracę społeczną wraz z liczbą godzin oraz stawką za godzinę. Wartość stawki godzinowej, stosowanej do rozliczenia wkładu własnego osobowego, nie może być wyższa niż 40,00 zł.

  Złożenie oferty nie jest równoznaczne z zapewnieniem przyznania dotacji lub przyznaniem dotacji w oczekiwanej wysokości.

  W przypadku otrzymania dotacji niższej niż wnioskowana, oferent zobowiązany będzie do przedłożenia korekty kalkulacji przewidywanych kosztów realizacji zadania wyłącznie w zakresie różnicy pomiędzy wnioskowaną, a przyznaną kwotą dotacji. Korekta nie może dotyczyć zwiększenia udziału procentowego (%) dotacji w całkowitych kosztach zadania publicznego.

  W przypadku otrzymania dotacji niższej niż wnioskowana kwota, oferent może zrezygnować z realizacji zadania. Rezygnacja wymaga formy pisemnej.
  W przypadku nie podpisania przez oferenta umowy z Wojewodą Łódzkim w terminie 30 dni od dnia wezwania do jej podpisania uznaje się, że oferent zrezygnował z realizacji zadania. Wezwanie do podpisania umowy może być przekazane drogą pisemną lub za pomocą środków komunikacji elektronicznej.

  V. ZASADY SKŁADANIA OFERT KONKURSOWYCH

  Wymagane dokumenty:
 • prawidłowo wypełniony formularz oferty o dotację, zawierający precyzyjny opis planowanego działania, diagnozę sytuacji i opis spodziewanych rezultatów działania; ofertę sporządza się według wzoru stanowiącego załącznik nr 1 do rozporządzeniu Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 17 sierpnia 2016 r. w sprawie wzorów ofert i ramowych wzorów umów dotyczących realizacji zadań publicznych oraz wzorów sprawozdań z wykonania tych zadań (Dz. U. poz. 1300),
 • w przypadku składania (podpisania) oferty przez pełnomocnika – dokument potwierdzający upoważnienie do działania w imieniu oferenta podpisany przez osoby upoważnione do reprezentacji oferenta,
 • kopia aktualnego odpisu z Krajowego Rejestru Sądowego, innego rejestru lub ewidencji lub wniosek o dokonanie zmian w KRS oraz uchwałę stosownego organu oferenta w zakresie dotyczącym zmian, jeżeli na dzień złożenia oferty oraz do dnia podpisania umowy oferent nie otrzymał aktualnego odpisu dokumentu,
 • zaświadczenie z banku lub oświadczenie oferenta dotyczące wyodrębnionego numeru rachunku bankowego, na który zostaną przekazane środki finansowe z dotacji,
 • umowa partnerska o wspólnej realizacji zadania (jeśli dotyczy).


 • Kopie dokumentów winny być potwierdzone za zgodność z oryginałem na każdej stronie przez co najmniej jedną z osób upoważnionych do reprezentowania oferenta (wyjątek: wydruk KRS ze strony internetowej Ministerstwa Sprawiedliwości).

  Dodatkowe informacje dotyczące oferty:
  1. na stronie tytułowej oferty należy podać rodzaj zadania publicznego i tytuł zadania publicznego zgodny z niniejszym ogłoszeniem,
  2. wypełnienie części IV.5 formularza oferty – Opis zakładanych rezultatów realizacji zadania publicznego jest wymagane,
  3. oferta powinna być podpisana przez osoby upoważnione do składania oświadczeń woli w imieniu oferenta, podpis powinien być czytelny lub opatrzony pieczęcią imienną.


  Oferty należy składać w zamkniętych kopertach opatrzonych napisem: „Nie otwierać – KONKURS Wsparcie społeczne dla osób z niepełnosprawnością oraz osób w wieku emerytalnym – do rąk własnych Dyrektora Wydziału Rodziny i Polityki Społecznej ŁUW w Łodzi”

  Oferty należy przesłać do dnia 16 maja 2018 r. (liczy się data wpływu do sekretariatu Wydziału) na adres Wydziału Rodziny i Polityki Społecznej Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego w Łodzi, 90-502 Łódź, ul. Żeromskiego 87 lub złożyć osobiście w sekretariacie tego Wydziału (pok. 101) w godzinach pracy Urzędu z zachowaniem ww. terminu.

  VI. TRYB I TERMINARZ WYBORU OFERT

  Oferty zostaną rozpatrzone w terminie 21 dni od upływu terminu składania ofert zgodnie z zasadami określonymi w art. 15 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.
  Złożone oferty będą weryfikowane pod względem formalnym i merytorycznym przez Komisję konkursową powołaną przez Wojewodę Łódzkiego. Decyzję o udzieleniu dotacji podejmuje Wojewoda Łódzki. Od decyzji Wojewody Łódzkiego nie przysługuje odwołanie.

  Ocenie merytorycznej nie zostaną poddane oferty:
  1. złożone po terminie wskazanym w ogłoszeniu,
  2. złożone na nieprawidłowym formularzu,
  3. skierowane do organu innego niż Wojewoda Łódzki,
  4. złożone przez podmiot, który nie prowadzi działalności na rzecz osób z niepełnosprawnością i/lub osób w wieku emerytalnym,
  5. złożone przez podmioty nieuprawnione do wzięcia udziału w konkursie,
  6. niespełniające warunków dotyczących udziału wkładu własnego,
  7. zawierające błędy rachunkowe,
  8. niekompletne co do wymaganego zestawu dokumentów,
  9. podpisane przez osoby nieuprawnione do reprezentowania podmiotu,
  10. w których nie wypełniono oświadczeń zamieszczonych w części IV oferty.

  Przy merytorycznej ocenie oferty uwzględniane będą:
  1. zadeklarowana przez podmiot składający ofertę jakość działania oraz zakładane rezultaty,
  2. opis potrzeb wskazujących na konieczność dofinansowania ze środków Wojewody Łódzkiego działań realizowanych w ramach zadania publicznego, opis ich przyczyn oraz skutków,
  3. harmonogram działań,
  4. przedstawiona we wniosku kalkulacja kosztów realizacji zadania oraz oczekiwana wysokość dotacji – powinny zostać sporządzone i przedstawione w sposób wiarygodny i uwzględniający istniejące realia.

  Oferty zostaną ocenione wg kryteriów zawartych w karcie oceny formalnej oferty konkursowej i karcie oceny merytorycznej oferty konkursowej.
  Niespełnienie choćby jednego warunku formalnego będzie powodowało uzyskanie oceny negatywnej. Oferta taka nie będzie oceniana pod względem merytorycznym.

  Maksymalna liczba punktów, jaką można w sumie uzyskać po dokonaniu oceny merytorycznej wynosi 18 punktów.

  Dotacje na dofinansowanie realizacji zadania publicznego zostaną przyznane podmiotom uprawnionym rozpoczynając od ofert ocenionych na maksymalną liczbę punktów, aż do wyczerpania kwoty przeznaczonej na zadanie.

  Oferty, które uzyskają mniej niż 13 pkt nie zostaną dofinansowane.

  UWAGA! Dofinansowaniu NIE będą również podlegały oferty złożone przez oferenta, którego sprawozdanie końcowe z realizacji w roku poprzednim zadania publicznego z zakresu pomocy społecznej nie zostało zaakceptowane przez Zleceniodawcę (Wojewodę Łódzkiego) najpóźniej do dnia rozstrzygnięcia niniejszego konkursu.

  Złożone oferty nie podlegają uzupełnieniu ani korekcie po upływie terminu ich składania.

  Wyniki konkursu zostaną podane do publicznej wiadomości poprzez zamieszczenie informacji w BIP na stronie www.lodzkie.eu oraz na stronie internetowej Wydziału Rodziny i Polityki Społecznej.

  VII. DODATKOWE INFORMACJE

  Wojewoda Łódzki unieważni otwarty konkurs ofert, jeżeli:
  1. nie złożono żadnej oferty,
  2. żadna ze złożonych ofert nie spełnia wymogów zawartych w ogłoszeniu.


  Informacja w tym zakresie zostanie podana do publicznej wiadomości poprzez ogłoszenie w BIP na stronie www.lodzkie.eu oraz na stronie internetowej Wydziału Rodziny i Polityki Społecznej.

  Zgodnie z art. 9 ustawy z dnia 17 grudnia 2004 r. o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych, naruszeniem dyscypliny finansów publicznych jest:
  1. wydatkowanie dotacji niezgodnie z przeznaczeniem określonym przez udzielającego dotację,
  2. nierozliczenie w terminie otrzymanej dotacji,
  3. niedokonanie w terminie zwrotu dotacji w należnej wysokości.


  Informacje dotyczące konkursu można uzyskać w Wydziale Rodziny i Polityki Społecznej Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego w Łodzi pod numerem tel. 42 664-20-09 (Elżbieta Chudy – specjalista w oddziale wsparcia i integracji).


  ZATWIERDZAM
  Wojewoda Łódzki
  Zbigniew Rau