Aktualności
Ruszył Senior+ (24 lutego 2017)
Ruszyła kolejna edycja otwartego konkursu ofert w ramach programu wieloletniego "Senior+" na lata 2015-2020, Edycja w 2017

Informujemy, że 20 lutego 2017 r. Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej ogłosił otwarty konkurs ofert w ramach Programu wieloletniego "Senior+" na lata 2015-2020, edycja w 2017 r. na najlepsze projekty polegające na wsparciu tworzenia placówek typu "Senior+ oraz wsparciu funkcjonowania już istniejących placówek utworzonych w ramach Programu.

Ogłoszenie o konkursie wraz z załącznikami dostępne tutaj:
Dla kogo Senior+

Program adresowany jest do nieaktywnych zawodowo osób w wieku 60+. W Dziennym Domu oraz klubie "Senior+" będzie można spędzić co najmniej 8 godzin dziennie od poniedziałku do piątku. Znajdą się w nich pomieszczenia m.in. do wspólnych spotkań, gotowania, ćwiczeń i relaksu. W Domu Senior+ zapewniony będzie także ciepły posiłek.

Jakie wsparcie dla samorządów

W ramach Programu jednostki samorządu terytorialnego gminnego, powiatowego oraz wojewódzkiego mogą ubiegać się o uzyskanie środków finansowych przeznaczonych na: jednorazowe wsparcie finansowe na utworzenie lub wyposażenie placówki oraz na zapewnienie funkcjonowania już istniejących placówek. Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej przeznaczyło w tym roku na jego realizację 30 mln zł. Środki mają zostać rozdysponowane na:
  • moduł 1 - jednorazowe wsparcie finansowe na utworzenie (przebudowę lub remont) i wyposażenie placówki Dziennego Domu "Senior +" lub Klubu "Senior +",
  • moduł 2 - zapewnienie funkcjonowania już istniejących placówek (Dzienne Domy "Senior - WIGOR" utworzone na podstawie zawartych umów dotacyjnych w latach 2015-2016).
W pierwszym przypadku będzie to nie więcej niż 300 tys. zł dla Dziennego Domu "Senior +" oraz 150 tys. zł dla Klubu "Senior +". Już istniejące Dzienne Domy "Senior+" mogą dostać do 300 zł, zaś Kluby "Senior+" do 200 zł na utrzymanie jednego miejsca.

Na przebudowę lub remont pomieszczeń lub budynku przewidziano nie więcej niż 250 tys. zł w przypadku Dziennego Domu "Senior+" oraz 125 tys. zł w przypadku Klubu "Senior +". Natomiast jednorazowa kwota dotacji przeznaczona na wyposażenie Dziennego Domu "Senior+" nie może być wyższa niż 80 tys. zł, a w przypadku Klubu "Senior +" wyższa niż 25 tys. zł.

Wymagany finansowy wkład własny wynosi 20% wartości dla zadań realizowanych w ramach modułu 1 oraz minimum 60% wartości dla zadań realizowanych w ramach modułu 2.

Wydatki inwestycyjne poniesione w ramach modułu 1 mogą dotyczyć tylko przebudowy pomieszczeń lub budynku.

Zgłaszanie ofert - termin i wyjaśnienia

Ofertę w formie papierowej należy przesłać listem poleconym do Urzędu Wojewódzkiego, właściwego ze względu na położenie gminy lub powiatu, na terenie której prowadzona jest lub będzie placówka "Senior+" lub złożyć osobiście we właściwym Urzędzie Wojewódzkim w terminie do 13 marca 2017 r. Oferty w wersji elektronicznej (opatrzone podpisem potwierdzonym profilem zaufanym ePUAP albo kwalifikowanym podpisem elektronicznym) należy przesłać za pośrednictwem platformy ePUAP w terminie wyznaczonym do złożenia ofert w postaci papierowej.

W województwie łódzkim, jednostki samorządu terytorialnego szczebla gminnego, powiatowego oraz wojewódzkiego, zainteresowane wzięciem udziału w konkursie
powinny przesyłać oferty z dopiskiem "Konkurs Senior + Edycja 2017" w terminie do 13 marca 2017 r. w postaci papierowej listem poleconym (decyduje data wpływu), na adres:

Łódzki Urząd Wojewódzki w Łodzi, Wydział Rodziny i Polityki Społecznej, ul. Żeromskiego 87, 90-502 Łódź, lub złożyć osobiście w sekretariacie tego Wydziału (pok. 101) albo w wersji elektronicznej za pośrednictwem platformy ePUAP: /lodzuw/skrytka.

Oferta w wersji elektronicznej jest równoważna ofercie złożonej w postaci papierowej.

Prosimy o uważne zapoznanie się z treścią Programu, ogłoszenia i warunkami składania ofert z uwagi na fakt, że Ministerstwo Rodziny. Pracy i Polityki Społecznej wprowadziło szereg zmian w stosunku do zapisów Programu z lat ubiegłych. Jednocześnie przypominamy o konieczności złożenia podpisów i właściwych pieczęci osób uprawnionych do składania ofert, w tym: pieczęci jednostki samorządu terytorialnego składającej ofertę oraz kontrasygnatę skarbnika.

Przed upływem terminu składania ofert, Departament Polityki Senioralnej w Ministerstwie Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej udziela stosownych wyjaśnień dotyczących Programu w poniedziałki, środy i piątki w godz. 9:00 - 12:00, pod nr tel.: (022) 661 18 80.

Informacje o zasadach Programu i warunkach konkursu można uzyskać w Wydziale Rodziny i Polityki Społecznej Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego w Łodzi od poniedziałku do piątku w godz. 9:00 - 15:00 pod numerem telefonu: (042) 664 20 07 lub 20 27, a w przypadku ofert, w ramach której przewidywana jest inwestycja budowlana (moduł 1) także w Wydziale Funduszy Europejskich i Certyfikacji. Szczegóły w kolejnym komunikacie.

Kwestie związane z kwalifikowalnością kosztów wynikają przepisów prawa, zapisów Programu (m.in. w cz. VI) oraz ogłoszenia o konkursie (w szczególności: cz. III).

Ważna informacja: Łódzki Urząd Wojewódzki w Łodzi zastrzega sobie możliwość dokonania modyfikacji załączonych do ogłoszenia ramowych wzorów:
  1. porozumienia o realizację zadania publicznego,
  2. umowy o partnerstwo,
  3. sprawozdania z wykonania zadania publicznego,
  4. formularza programu inwestycji dla modułu 1 oraz wprowadzenia konieczności załączenia do ofert kalkulacji kosztów w układzie paragrafowym.

Informacje o wprowadzonych ewentualnie modyfikacjach zostaną zamieszczone na stronie internetowej Wydziału Rodziny i Polityki Społecznej www.pomoc.lodzkie.eu w terminach wynikających z ogłoszenia o konkursie tj. do 27 lutego 2017 r. - w odniesieniu do lit. d oraz do 28 kwietnia 2017 r. - lit. a-c. Brak informacji w tym zakresie jest równoznaczny z obowiązywaniem, na terenie województwa łódzkiego, ramowych wzorów dokumentów, załączonych do ogłoszenia przez MRPiPS.

Pliki do pobrania: