Fundusz alimentacyjny
Zasady pomocy państwa osobom uprawnionym do alimentów na podstawie tytułu wykonawczego, których egzekucja jest bezskuteczna, reguluje ustawa z dnia 7 września 2007r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów
(Dz.U. z 2016, poz.169)

Świadczenie z funduszu alimentacyjnego jest to kwota wypłacona osobie uprawnionej przez organ właściwy wierzyciela (tj. przez wójta, burmistrza lub prezydenta miasta właściwego ze względu na miejsce zamieszkania osoby uprawnionej) na poczet należnego świadczenia alimentacyjnego, ustalonego na podstawie tytułu wykonawczego, jeżeli jego egzekucja jest bezskuteczna.

UPRAWNIENI DO ŚWIADCZEŃ Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO
Osobą uprawnioną do świadczeń z funduszu alimentacyjnego jest dziecko, które ma zasądzone od rodzica alimenty (mogą być to również alimenty na podstawie ugody zawartej przed sądem), jeżeli egzekucja prowadzona przez komornika jest bezskuteczna. Egzekucja jest bezskuteczna, jeżeli w okresie ostatnich dwóch miesięcy przed złożeniem wniosku o świadczenia z funduszu alimentacyjnego nie wyegzekwowano pełnej należności z tytułu zaległych i bieżących zobowiązań alimentacyjnych. Bezskuteczność egzekucji potwierdza prowadzący egzekucję komornik sądowy odpowiednim zaświadczeniem.

Świadczenia z funduszu alimentacyjnego przysługują:

  • do ukończenia przez dziecko 18 lat,
  • do ukończenia przez dziecko 25 lat po warunkiem, że dziecko uczy się w szkole lub szkole wyższej,
  • w przypadku posiadania przez dziecko orzeczenia o znacznym stopniu niepełnosprawności, świadczenia przysługują bez względu na wiek dziecka.


Aby nabyć prawo do świadczenia z funduszu alimentacyjnego, dziecko, które ma zasądzone alimenty nie musi być wychowywane przez rodzica samotnie. Prawo do świadczeń z funduszu alimentacyjnego przysługuje także na dzieci wychowywane przez rodzica, który zawarł kolejny związek małżeński, żyje w nieformalnym związku oraz w przypadku, gdy współmałżonek nie płaci zasądzonych alimentów. W takich przypadkach rodzic zobowiązany do alimentacji nie jest wliczany do składu rodziny i jego dochód nie jest brany pod uwagę przy ustalaniu, czy rodzina ma prawo do świadczenia z funduszu alimentacyjnego.

KRYTERIUM DOCHODOWE
Prawo do świadczeń z funduszu alimentacyjnego przysługuje, jeżeli przeciętny miesięczny dochód netto na osobę w rodzinie w roku poprzedzającym okres świadczeniowy nie przekracza kwoty 725zł.

WYSOKOŚĆ ŚWIADCZEŃ Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO
Świadczenia z funduszu alimentacyjnego przysługują w wysokości bieżąco ustalonych alimentów, jednakże nie więcej niż 500zł na dziecko.
Zmiana w wysokości świadczeń z funduszu alimentacyjnego na skutek zmiany wysokości zasądzonych alimentów dokonuje się po wpływie tytułu wykonawczego do komornika sądowego prowadzącego postępowanie egzekucyjne od miesiąca, w którym nastąpiła zmiana wysokości zasądzonych alimentów.

USTALENIE PRAWA DO ŚWIADCZEŃ Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO
Świadczenia z funduszu alimentacyjnego są przyznawane i wypłacane na podstawie wniosku osoby uprawionej, który należy złożyć do komornika sądowego albo do właściwego ze względu zamieszkania urzędu gminy/miasta lub ośrodka pomocy społecznej. W celu uzyskania bliższych informacji na temat świadczeń z funduszu oraz dokumentacji niezbędnej do ubiegania się o świadczenie z funduszu alimentacyjnego należy kontaktować się z pracownikami instytucji, realizującej to zadanie na terenie Państwa gminy - Podmioty realizujące świadczenia funduszu alimentacyjnego na terenie województwa łódzkiego.

KOMU NIE PRZYSŁUGUJĄ ŚWIADCZENIA Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO
Świadczenia z funduszu alimentacyjnego nie przysługują, jeśli osoba uprawniona:

  1. przebywa w instytucji zapewniającej całodobowe utrzymanie (tj. w domu pomocy społecznej, placówce opiekuńczo-wychowawczej, młodzieżowym ośrodku wychowawczym, schronisku dla nieletnich, zakładzie poprawczym, areszcie śledczym, zakładzie karnym, zakładzie opiekuńczo-leczniczym, zakładzie pielęgnacyjno-opiekuńczym, a także szkole wojskowej lub innej szkole zapewniającej nieodpłatnie pełne utrzymanie, albo
  2. przebywa w rodzinie zastępczej;
  3. zawarła związek małżeński.