Świadczenia rodzinne
Ustawa z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2016 poz. 1518)

Świadczeniami rodzinnymi, na które środki finansowe przekazywane są z budżetu państwa są: zasiłek rodzinny oraz dodatki do niego, świadczenia opiekuńcze (zasiłek pielęgnacyjny i świadczenie pielęgnacyjne) oraz jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia się dziecka. Rodzaje i wysokość świadczeń rodzinnych, kryteria uzyskania.
Ponadto, samorządy gminne mogą w drodze uchwały przyznać dodatkowo zapomogę lub podwyższać wysokość świadczeń rodzinnych pokrywając koszty ze środków własnych.

Każda z wymienionych grup świadczeń rodzinnych posiada swój wyodrębniony cel. Celem zasiłku rodzinnego wraz z dodatkami jest częściowe pokrycie wydatków na utrzymanie dziecka. Z kolei świadczenia opiekuńcze obejmują zakresem swojej pomocy osoby niepełnosprawne lub w podeszłym wieku, w szczególności częściowe pokrywanie wydatków związanych z koniecznością zapewnienia tym osobom opieki i pomocy innej osoby z uwagi na ich niezdolność do samodzielnej egzystencji. Część świadczeń rodzinnych, jaką są zapomogi ma na celu łagodzenie sytuacji finansowej rodziny, która uległa pogorszeniu ze względu na wydatki związane z urodzeniem dziecka oraz wyróżnienie, promocję rodzin posiadających dzieci.

KOMU PRZYSŁUGUJĄ ŚWIADCZENIA RODZINNE?
Zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych (art. 1 ust. 2 tej ustawy) świadczenia rodzinne przysługują: obywatelom polskim, cudzoziemcom posiadającym obywatelstwo państwa członkowskiego Unii Europejskiej lub Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz cudzoziemcom przebywającym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, posiadającym status uchodźcy lub zezwolenie na osiedlenie się w Rzeczypospolitej Polskiej, jeżeli zamieszkują łącznie z członkami rodzin na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Świadczenia przysługują ww. osobom, jeżeli zamieszkują oni na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej przez okres co najmniej 1 roku przed złożeniem wniosku oraz przez okres zasiłkowy, w którym otrzymują świadczenia.

KRYTERIUM DOCHODOWE
Świadczenia rodzinne takie jak: jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia się dziecka oraz świadczenia opiekuńcze (zasiłek pielęgnacyjny i świadczenie pielęgnacyjne) przyznawane są bez względu na osiągany dochód.
Prawo do pozostałych świadczeń rodzinnych przysługuje, jeżeli przeciętny miesięczny dochód netto na osobę w rodzinie w roku poprzedzającym okres zasiłkowy nie przekracza kwoty 674 zł, a w przypadku, gdy członkiem rodziny jest dziecko legitymujące się orzeczeniem o niepełnosprawności / stopniu niepełnosprawności _ dochód netto na osobę w rodzinie w roku poprzedzającym okres zasiłkowy nie przekracza kwoty 764 zł.

REALIZATORZY ŚWIADCZEŃ RODZINNYCH:
Realizatorem świadczeń rodzinnych na terenie kraju są gminy (urząd gminy/miasta lub ośrodek pomocy społecznej), których właściwość ustalana jest na podstawie miejsca zamieszkania osoby ubiegającej się o świadczenia. W celu uzyskania bliższych informacji na temat świadczeń rodzinnych oraz dokumentacji niezbędnej do ubiegania się o świadczenie należy kontaktować się z pracownikami instytucji realizującej to zadanie na terenie Państwa gminy - Podmioty realizujące świadczenia rodzinne na terenie województwa łódzkiego
W związku z udziałem Rzeczypospolitej Polskiej w koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego, w przypadku przemieszczania się osób w granicach Unii Europejskiej i Europejskiego Obszaru Gospodarczego, realizacją zadań w sprawach świadczeń rodzinnych zajmuje się samorząd województwa (na terenie województwa łódzkiego należy kontaktować się z Regionalnym Centrum Polityki Społecznej w Łodzi). Świadczenia rodzinne dla osób z terenu województwa łódzkiego ubiegających się o pomoc za granicą.