Przyznanie Statusu Zakładu Aktywności Zawodowej
Procedura utworzenia zakładu aktywności zawodowej, otrzymania statusu

Na podstawie:

 • art. 28 i 29 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 1997 r. Nr 123, poz. 776, ze zm.)
 • rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 14 grudnia 2007 r. w sprawie zakładów aktywności zawodowej (Dz. U. z 2007 r. Nr 242, poz. 1776)

Powiat, gmina oraz fundacja, stowarzyszenie lub inna organizacja społeczna, której statutowym zadaniem jest rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych, zwana dalej „ organizatorem”, może utworzyć wyodrębnioną organizacyjnie i finansowo jednostkę i uzyskać dla tej jednostki status zakładu aktywności zawodowej, jeżeli:
 1. co najmniej 70% ogółu osób zatrudnionych w tej jednostce stanowią osoby niepełnosprawne, w szczególności skierowane do pracy przez powiatowe urzędy pracy:
  1. zaliczone do znacznego stopnia niepełnosprawności
  2. zaliczone do umiarkowanego stopnia niepełnosprawności, u których stwierdzono autyzm, upośledzenie umysłowe lub chorobę psychiczną, w tym osób, w stosunku do których rada programowa, o której mowa w art. 10a ust. 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 1997 r. Nr 123, poz. 776, ze zm.), zajęła stanowisko uzasadniające podjęcie zatrudnienia i kontynuowanie rehabilitacji zawodowej w warunkach pracy chronionej. Wskaźnik zatrudnienia tych osób, nie może być wyższy niż 35% ogółu zatrudnionych
 2. obiekty i pomieszczenia użytkowane przez zakład pracy:
  1. odpowiadają przepisom i zasadom bezpieczeństwa i higieny pracy
  2. uwzględniają potrzeby osób niepełnosprawnych w zakresie przystosowania stanowisk pracy, pomieszczeń higieniczno-sanitarnych i ciągów komunikacyjnych oraz spełniają wymagania dostępności do nich
 3. jest zapewniona doraźna i specjalistyczna opieka medyczna, poradnictwo i usługi rehabilitacyjne
 4. organizator przeznacza uzyskane dochody na zakładowy fundusz aktywności zawodowej
 5. uzyska pozytywną opinię starosty o potrzebie utworzenia zakładu aktywności zawodowej

Organizator składa we właściwej jednostce organizacyjnej samorządu województwa wniosek o dofinansowanie ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, zwanego dalej „Funduszem", kosztów utworzenia i działania zakładu.

Wniosek powinien zawierać:
 1. nazwę i siedzibę organizatora
 2. status prawny i podstawę działania
 3. statut organizatora określający cele i sposoby działania na rzecz osób niepełnosprawnych
 4. adres zakładu oraz tytuł prawny do lokalu
 5. proponowaną liczbę niepełnosprawnych pracowników zakładu wraz z opisem ich niepełnosprawności i rodzaju proponowanej aktywności zawodowej
 6. plan działalności gospodarczej oraz program przysposobienia społeczno-zawodowego
 7. proponowaną wysokość podstawowego wynagrodzenia osób niepełnosprawnych, wyrażoną jako wskaźnik procentowy najniższego wynagrodzenia
 8. proponowaną obsadę etatową zakładu, z wyszczególnieniem liczby stanowisk i wymaganych kwalifikacji personelu, oraz wyliczone na tej podstawie proporcje, o których mowa w pkt 1
 9. preliminarz kosztów utworzenia zakładu, z uwzględnieniem podziału na poszczególne rodzaje kosztów, o których mowa w § 7 Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 14 grudnia 2007 r. w sprawie zakładów aktywności zawodowej (Dz. U. z 2007 r. Nr 242, poz. 1776)
 10. preliminarz kosztów działalności obsługowo-rehabilitacyjnej zakładu, z podziałem na poszczególne rodzaje kosztów, o których mowa w  § 8 Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 14 grudnia 2007 r. w sprawie zakładów aktywności zawodowej (Dz. U. z 2007 r. Nr 242, poz. 1776), z kalkulacją lub innym uzasadnieniem przyjętych kosztów
 11. plan pomieszczeń zakładu oraz opis przeznaczenia obiektów i lokali, z uwzględnieniem ich dostosowania do potrzeb i możliwości pracowników oraz rodzajów ich niepełnosprawności
 12. projekt statutu i regulaminu zakładu oraz regulaminu zakładowego funduszu aktywności
W przypadku stwierdzenia braków w złożonym przez organizatora wniosku, wzywa się go do ich uzupełnienia w terminie 14 dni od daty doręczenia. Nie uzupełnienie tych braków powoduje pozostawienie wniosku bez rozpatrzenia.

Kompletny wniosek przedkładany jest przez samorząd województwa właściwemu staroście, który w ciągu 14 dni wydaje opinię.

Po uzyskaniu pozytywnej opinii starosty wniosek podlega rozpatrzeniu pod względem prawidłowości planowanych kosztów utworzenia i działania zakładu, z uwzględnieniem w szczególności:
 1. wysokości środków Funduszu w danym roku
 2. liczby osób niepełnosprawnych zaliczonych do znacznego stopnia niepełnosprawności zarejestrowanych w powiatowym urzędzie pracy
 3. wkładu finansowego organizatora w kosztach utworzenia i działalności zakładu
W terminie 30 dni od dnia otrzymania opinii starosty samorząd województwa powiadamia organizatora o sposobie rozpatrzenia wniosku, a następnie w przypadku pozytywnego jego rozpatrzenia – w terminie 30 dni – prowadzi się z organizatorem negocjacje w przedmiocie warunków umowy i wysokości dofinansowania ze środków Funduszu.

Po zakończeniu negocjacji strony zawierają umowę określającą w szczególności:
 1. wysokość i termin przekazania środków Funduszu przeznaczonych na utworzenie zakładu, z podziałem na poszczególne rodzaje kosztów
 2. wysokość i sposób przekazywania środków Funduszu przeznaczonych na działalność obsługowo-rehabilitacyjną zakładu do końca roku kalendarzowego, z podziałem na poszczególne rodzaje kosztów
 3. warunki renegocjacji umowy
 4. termin, w jakim musi być zawarta umowa ubezpieczenia wyposażenia i środków trwałych dofinansowywanych ze środków Funduszu
Preliminarz kosztów działalności obsługowo-rehabilitacyjnej zakładu na rok następny organizator składa we właściwej jednostce organizacyjnej samorządu województwa do dnia 30 września roku poprzedzającego rok, którego preliminarz dotyczy.

Strony umowy, nie później niż do dnia 15 października, corocznie określają, w formie aneksu do umowy, wysokość środków Funduszu na działalność obsługowo-rehabilitacyjną zakładu w roku następnym z uwzględnieniem podziału na poszczególne rodzaje kosztów dofinansowywanych ze środków Funduszu.

Umowę, o której mowa w pkt 6, zawiera się na okres posiadania przez dany zakład statusu zakładu aktywności zawodowej.

Po utworzeniu zakładu organizator składa do Państwowej Inspekcji Pracy wniosek o stwierdzenie okoliczności, o których mowa w art. 28 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych.

Po stwierdzeniu przez Państwową Inspekcję Pracy spełniania okoliczności, o których mowa w art. 28 ust. 1 pkt 2 ustawy, organizator składa do wojewody wniosek o przyznanie statusu zakładu aktywności zawodowej wraz z kompletem dokumentów potwierdzających spełnianie warunków określonych w art. 29 ustawy.

Dokumenty wymagane do uzyskania statusu zakładu aktywności zawodowej:
 1. wniosek organizatora adresowany do Wojewody Łódzkiego zawierający nazwę oraz siedzibę organizatora oraz adres zakładu
 2. zaświadczenie Wojewódzkiego Urzędu Statystycznego o nadaniu numeru REGON
 3. decyzja Urzędu Skarbowego w  sprawie nadania numeru identyfikacyjnego podatnika (NIP)
 4. aktualny odpis z rejestru z Krajowego Rejestru Sądowego
 5. informacja o wskaźniku zatrudnienia osób niepełnosprawnych zaliczonych do znacznego i umiarkowanego stopnia niepełnosprawności
 6. decyzja Inspektora Pracy Państwowej Inspekcji Pracy stwierdzająca, iż obiekty i pomieszczenia użytkowane przez zakład odpowiadają przepisom i zasadom bezpieczeństwa i higieny pracy, a także uwzględniają potrzeby osób niepełnosprawnych w zakresie przystosowania stanowisk pracy, pomieszczeń higieniczno-sanitarnych i ciągów komunikacyjnych oraz spełniają wymagania dostępności do nich
 7. umowy o pracę lub umowy cywilnoprawne dotyczące opieki medycznej:
  1. aktualne umowy w zakresie doraźnej opieki medycznej
  2. zaświadczenia o uprawnieniach do wykonywania zawodu wykwalifikowanego personelu medycznego, a w przypadku zawarcia umów cywilnoprawnych, dodatkowo - zaświadczenia o wpisie do rejestru indywidualnych praktyk pielęgniarskich lub lekarskich
  3. aktualne umowy w zakresie specjalistycznej opieki medycznej, poradnictwa i usług rehabilitacyjnych
  4. oświadczenia o zapewnieniu dowozu pracowników do lekarzy i na zabiegi rehabilitacyjne, lub w wypadku nie zatrudniania osób niepełnosprawnych oświadczenie pracodawcy, o zapewnieniu ww. opieki i usług z chwilą ich zatrudnienia
 8. W przypadku przedłożenia kopii dokumentów wymienionych w punktach 2 - 4, 7b należy je poświadczyć zgodnie z przepisami ustawy z dnia 14 lutego 1991 r. Prawo o notariacie (Dz. U. z 1991 r. Nr 22 poz. 91 ze. zm.). Pozostałe dokumenty wymienione w punkcie 7 (a, c, d) winien poświadczyć pracodawca. Istnieje możliwość poświadczenia kopii w Wydziale Polityki Społecznej – po przedłożeniu oryginałów.
 9. informacja o przeznaczaniu uzyskanych dochodów na cele określone zgodnie z art. 29 ust. 4 ustawy
 10. opinia starosty
Ponadto, zgodnie z art.1 ust 1 lit a) ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. opłacie skarbowej podlega dokonanie czynności urzędowej na podstawie zgłoszenia lub na wniosek. Zgodnie z załącznikiem - Wykazem przedmiotów opłaty skarbowej, stawek tej opłaty oraz zwolnień, wydanie decyzji administracyjnej innej, niż wymieniona w tym załączniku, do której mają zastosowanie przepisy Kodeksu postępowania administracyjnego jest czynnością urzędową podlegającą opłacie w kwocie 10 zł.

Po otrzymaniu decyzji o przyznaniu statusu zakładu aktywności zawodowej organizator składa jej kopię we właściwej jednostce organizacyjnej samorządu województwa wraz z wnioskiem o uruchomienie środków Funduszu przeznaczonych na dofinansowanie kosztów działania zakładu, zgodnie z zawartą umową, o której mowa w §3 ust. 7 rozporządzenia.

W przypadku odmowy przyznania statusu zakładu aktywności zawodowej, organizator zwraca niezwłocznie środki otrzymane z Funduszu zgodnie z umową, o której mowa w §3 ust. 7 rozporządzenia.